Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

EKUZ na wakacje - nie czekaj na ostatnią chwilę

25-05-2016

Przypominamy wszystkim osobom, które wybierają się na wakacje do krajów EU/EFTA o odebraniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.  Warto pomyśleć o niej z wyprzedzeniem i nie zostawiać tego na ostatnią chwilę. W najbardziej gorącym okresie wakacyjnym po karty zgłasza się dziennie kilkaset osób. W przypadku większości ubezpieczonych EKUZ jest wydawana na 6 miesięcy. Odebrana przed wakacjami nie straci ważności. Liczba wydawanych dziennie kart w okresie wakacyjnym pokazuje, że nie warto czekać na ostatnią chwilę i odebrać kartę wcześniej. Złożenie wniosku z wyprzedzeniem daje również możliwość wysłania karty na adres, który jest wskazany we wniosku. 

Przypominamy, że punkt obsługi ubezpieczonych, gdzie można złożyć wniosek i odebrać EKUZ w każdy poniedziałek jest czynny od 8.00 do 17.00.

W punkcie obsługi można również: 

uzyskać dostęp do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP)

potwierdzić zlecenie na środki pomocnicze i ortopedyczne

złożyć skierowanie na leczenie uzdrowiskowe

wyjaśnić kwestie związane z ubezpieczeniem dobrowolnym

Kto może otrzymać EKUZ

 • każda osoba ubezpieczona w Polsce oraz wszyscy członkowie rodziny zgłoszeni do ubezpieczenia
 • osoby objęte ubezpieczeniem decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania
 • nieubezpieczone kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu posiadajcie obywatelstwo polskie i mieszkające w RP (a także kobiety posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP)
 • osoby nieubezpieczone, które  nie ukończyły 18 roku życia posiadające obywatelstwo polskie lub które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jak długo ważna jest EKUZ?

 • 5 lat dla emeryta
 • 6 miesięcy dla osób ubezpieczonych tj. osób zatrudnionych, prowadzących pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierających rentę, studentów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, członków rodzin ww. (w przypadku członka rodziny - dzieci - powyżej 18 r. ż. niezbędne jest każdorazowe przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń)
 • 2 miesiące dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych
 • do 90 dni dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach)
 • do 42 dni dla nieubezpieczonych kobiet posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w  okresie połogu oraz nieubezpieczonych kobiet posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie połogu

Okres ważności karty liczy się od dnia złożenia wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Jak odebrać EKUZ?

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wypełniony wniosek można złożyć w Oddziale w nastepujący sposob:

osobiście
 • Małopolski Oddział NFZ, Kraków, ul. Batorego 24

Delegatury Oddziału

 • Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52 
 • Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 22
 • Tarnów, Al. Solidarności 5-9
pocztą
 • Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-056 Kraków
 • adresy delegatur (jak wyżej)

z dopiskiem "Wniosek o wydanie EKUZ”

faksem
 • Kraków - fax. 12 29 88 336
 • Nowy Sącz - fax. 18 442 29 55
 • Nowy Targ -  fax. 18 264 95 81
 • Tarnów - fax. 14 62218 05
pocztą elektroniczną

W przypadku, gdy wniosek został przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej,  a brak jest podpisu na wniosku, wnioskodawca ma możliwość wyłącznie odbioru osobistego EKUZ.

Przygotowane karty można odbierać osobiście w Oddziale i każdej delegaturze w godzinach pracy. Można je odebrać także w imieniu innych osób. Potrzebne jest do tego odpowiednie upoważnienie.

Istnieje też możliwość zaznaczenia na wniosku wysłania karty na wskazany adres. W takiej sytuacji wniosek należy przesłać odpowiednio wcześniej, aby wysłana pocztą karta dotarła do odbiorcy na czas.

Jak uzyskać EKUZ krok po kroku

Wnioski o wydanie EKUZ - druki do pbrania 

Wszystkie aktualności