TIP

800 190 590

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Komunikat dla pacjentów NZOZ Centrum Opieki Domowej „MEDICA” w w Wiśniowej

29-06-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje Świadczeniobiorców, że: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Opieki Domowej „MEDICA” mający swoją siedzibę w Wiśniowej

zaprzestaje z dniem 30 czerwca 2017 roku udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie powiatu wadowickiego w ramach zawartej umowy w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń u wskazanego świadczeniodawcy, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia.

Informacje o podmiotach leczniczych realizujących umowy zawarte z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Krakowie dostępne są na stronie internetowej Oddziału www.nfz-krakow.pl w zakładce „GDZIE SIĘ LECZYĆ”.

Jednocześnie informujemy, że Świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać Świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się Świadczeniobiorcy. Za wydanie zaświadczenia Świadczeniobiorca nie ponosi opłaty.

Wszystkie aktualności