Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Komunikat dotyczący szczególnych uprawnień kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych

27-07-2016

Kombatanci i Osoby Represjonowane (posiadający Zaświadczenie o uprawnieniach Kombatantów i Osób Represjonowanych wydane przez Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych), Inwalidzi Wojenni i Wojskowi (posiadający Książkę inwalidy wojennego (wojskowego) wydaną przez organ rentowy) oraz świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" i przedstawią legitymację "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" mają ustawowo zagwarantowane szczególne uprawnienia związane z dostępem do świadczeń zdrowotnych.

W związku z otrzymanymi sygnałami nierespektowania ww. praw od Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie przypomina, że wymieniona grupa szczególnie uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej posiada na podstawie art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.581 z późn. zm.) prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

Świadczeniodawca udziela powyższych świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Przyznanie tej grupie prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym, przy jednoczesnym docenieniu dokonań tych osób szczególnie zasłużonych dla naszego kraju.  

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na to, że osoby te powinny mieć udzielone świadczenia zdrowotne w dniu zgłoszenia się do jednostki ochrony zdrowia, niemniej nie powinno to zaburzać ustalonej już wcześniej w danej placówce kolejności udzielania świadczeń w danym dniu.

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie zwraca uwagę, iż z przedstawionej wyżej grupy osób posiadających szczególne uprawnienia, na podstawie art. 57 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych od inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów nie są wymagane skierowania do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych.

Członkowie rodzin ww. wymienionych grup osób nie posiadają prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania.

Przypominamy równocześnie, iż w miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w powyższych przepisach.

Na stronie Małopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie w zakładce szczególne uprawnienia do świadczeń znajduje się prezentacja z pełną informacją o szczególnych uprawnieniach do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. 

Wszystkie aktualności