TIP

800 190 590

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Składka i opłaty dodatkowe na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w II kwartale 2017 r.

24-04-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla drugiego kwartału 2017 r. tj. dla miesięcy: kwietnia, maja, czerwca 2017 r. wynosi miesięcznie nie mniej niż 395,15 zł za każdy miesiąc. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy jej wymiaru.

Podstawa wymiaru składki miesięcznej na dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne w  drugim kwartale 2017 r. wynosi  4390,54 zł. Jest to wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2017 r. (Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 19 kwietnia 2017 r.).
 

Od powyższej reguły są następujące wyjątki:

  1. w przypadku umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego zawieranych ze studentami, doktorantami, członkami zakonów i alumnami wyższych seminariów duchownych i teologicznych niebędącymi obywatelami krajów UE lub EFTA podstawę wymiaru składki stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego. W 2017 r. specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 520 zł. Wysokość składki miesięcznej w tym przypadku wynosi 46,80 zł, co stanowi 9  % podstawy wymiaru składki.
  2. w przypadku umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego opłacanej przez korzystającego zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego wolontariusza. Podstawę wymiaru składki stanowi kwota odpowiadająca wysokości  minimalnego zatrudnienia. W 2017 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2 000,00 zł. Wysokość składki miesięcznej w tym przypadku wynosi 180,00 zł, co stanowi 9 % podstawy wymiaru składki.

Składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne należy wpłacać na  konto ZUS : 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

Składka jest miesięczna i niepodzielna. Składkę w pełnej wysokości za miesiąc kalendarzowy, w którym podlegało się ubezpieczeniu, także za niepełny miesiąc, należy opłacić do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. składkę za miesiąc kwiecień należy opłacić do 15 maja) oraz każdorazowo rozliczyć wpłatę na deklaracji ZUS DRA w terminie do 15 dnia następnego miesiąca (np. składkę za miesiąc kwiecień należy rozliczyć na ZUS DRA najpóźniej do 15 maja).

Zestawienie podstaw wymiaru składki oraz wysokości składki dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązujących w 2017 r.:
Rok 2017 II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec)
Podstawa wymiaru składki dla umowy podstawowej  4390,54 zł
Wysokość składki dla umowy podstawowej  395,15 zł
Podstawa wymiaru składki dla studentów lub seminarzystów obcokrajowców 520,00 zł
Wysokość składki dla studentów/ seminarzystów obcokrajowców 46,80 zł
Podstawa wymiaru składki dla wolontariuszy 2 000,00 zł
Wysokość składki dla wolontariuszy 180,00 zł

Jednocześnie informujemy, że w przypadku osób, które posiadają przerwę w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek od 3 miesięcy i więcej, objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym uzależnione jest od wniesienia opłaty dodatkowej.

Wysokość opłaty dodatkowej, jeśli przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie:

  • od 3 miesięcy do roku - wynosi nie mniej niż 878,11 zł (20% podstawy wymiaru) i jest wnoszona w całości,
  • powyżej roku do 2 lat - wynosi nie mniej niż 2 195,27 zł (50% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 3 raty,
  • powyżej 2 do 5 lat - wynosi nie mniej niż 4 390,54 zł (100% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 6 rat,
  • powyżej 5 do 10 lat - wynosi nie mniej niż 6 585,81 zł (150% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 9 rat,
  • powyżej 10 lat - wynosi nie mniej niż 8 781,08 zł (200% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 12 rat.

Osoby, których przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym jest krótsza niż 3 miesiące są zwolnione z uiszczenia opłaty dodatkowej przy zawieraniu umowy o  dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Wszystkie aktualności