TIP

800 190 590

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

W piątek 9 czerwca EKUZ można odebrać od świtu do zmierzchu

05-06-2017

Żeby ułatwić wszystkim mieszkańcom Małopolski odbiór Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zapraszamy w piątek 9 czerwca do budynku MOW NFZ w Krakowie przy ul Batorego 24 w godz. 8.00- 15.00 oraz 0d 15.30 do 21.00.

Od 14 lutego 2017 r. dla większości pacjentów (pracowników, prowadzących pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, rencistów, członków rodzin i studentów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię) EKUZ wydawana jest na okres 12 miesięcy.

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.

Korzystając z EKUZ zagranicą musimy pamiętać, że podlegamy obowiązkom i korzystamy z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie.

Idąc do lekarza należy się upewnić, że działa on w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa.

Kto może otrzymać EKUZ

  • każda osoba ubezpieczona w Polsce oraz wszyscy członkowie rodziny zgłoszeni do ubezpieczenia
  • osoby objęte ubezpieczeniem decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania
  • nieubezpieczone kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu posiadajcie obywatelstwo polskie i mieszkające w RP (a także kobiety posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP)
  • osoby nieubezpieczone, które  nie ukończyły 18 roku życia posiadające obywatelstwo polskie lub które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jak długo ważna jest EKUZ?

  • 5 lat dla emeryta
  • 12 miesięcy dla osób ubezpieczonych tj. osób zatrudnionych, prowadzących pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierających rentę, studentów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, członków rodzin ww. (w przypadku członka rodziny - dzieci - powyżej 18 r. ż. niezbędne jest każdorazowe przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń)
  • 2 miesiące dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych
  • do 90 dni dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach)
  • do 42 dni dla nieubezpieczonych kobiet posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w  okresie połogu oraz nieubezpieczonych kobiet posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie połogu

Okres ważności karty liczy się od dnia złożenia wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Wnioski o wydanie EKUZ - druki do pobrania 

Wszystkie aktualności