Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

ANEKSOWANIE UMÓW NA 2012 ROK w RODZAJU LECZNICTWO UZDROWISKOWE - aktualizacja: 9.11.2011

31-10-2011

LECZNICTWO UZDROWISKOWE


Wydział ds. Służb Mundurowych informuje Świadczeniodawców realizujących umowy wieloletnie w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe o udostępnieniu definicji postępowań aktualizacyjnych na 2012  rok.

Dokumentację aktualizacyjną należy wykonać w programie NFZ-KO w oparciu o zapytanie ofertowe  właściwe dla rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.
W celu przygotowania tej dokumentacji Świadczeniodawca jest zobowiązany do:
1. uaktualnienia  informacji o potencjale w Portalu SZOI,
2. wygenerowania profilu świadczeniodawcy
3. pobrania aplikacji ofertowej NFZ-KO
4. zaimportowania do NFZ-KO profilu świadczeniodawcy wygenerowanego z Portalu SZOI
5. przygotowania formularza dokumentacji aktualizacyjnej w wersji papierowej
i elektronicznej na podstawie zapytania ofertowego i danych zawartych w profilu świadczeniodawcy
6. zapisania oferty elektronicznej na nośniku elektronicznym, z opisem zawierającym następujące informacje:
a) wyraz: „oferta aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”
b) nazwę i adres świadczeniodawcy
7. wydrukowania formularza ofertowego zgodnego z ofertą elektroniczną, a następnie opatrzenia każdej strony tego wydruku kolejnym numerem oraz podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania świadczeniodawcy
8. umieszczenia wydruku formularza dokumentacji oraz nośnika elektronicznego
w zaklejonej kopercie. Opis koperty powinien zawierać następujące informacje:
a) wyraz: „oferta aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”
b) nazwę i adres świadczeniodawcy


Warunkiem podpisania umowy na kolejny okres rozliczeniowy będzie przekazanie w/w aktualizacji danych przez Świadczeniodawcę, wraz z pisemnym oświadczeniem o treści jak w załączonym wzorze, a następnie pozytywna weryfikacja przekazanych danych aktualizacyjnych przez MOW NFZ, pod względem ich zgodności z warunkami wymaganymi dla realizacji umowy w danym rodzaju i zakresie świadczeń, które szczegółowo określają obowiązujące akty prawne:

• Zarządzenie Nr 66/2011/DSM Prezesa NFZ z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w  rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2009 roku Nr 139 poz. 1136 z późn. zm.)
       

Jednocześnie prosimy o dołączenie do oferty aktualizacyjnej oświadczenia oferenta o wpisach do rejestrów, według wzoru stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 46/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 września 2011 roku w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionego Zarządzeniem nr 53/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 września 2011 roku.

Uwaga! W przypadku gdy Świadczeniodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Świadczeniodawcy, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo reprezentowania wynika z dokumentów przedstawionych wraz  z ofertą.

Dokumentację aktualizacyjną należy składać od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00  w budynku MOW NFZ przy ul. Batorego 24 w Krakowie lub przesłać pocztą w terminie do dnia 14 listopada 2011 roku.

 Załączniki:

zał. 1 zapytanie ofertowe

zał. 2 aplikacja ofertowa NFZ-KO:

  • Aplikacja  NFZ-KO wersja 2011

  • Pełna instalacja aplikacji konkursowej NFZ-KO wersja 2011.12.2.0 (exe)

  •  instrukcja NFZ-KO 10.04. short

    Aktualizacja komunikatu: 09.11.2011r.

  • Wszystkie aktualności