Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

ANEKSOWANIE UMÓW na 2014 rok w RODZAJU LECZNICTWO UZDROWISKOWE

23-10-2013

ANEKSOWANIE UMÓW NA 2014 ROK w RODZAJU LECZNICTWO UZDROWISKOWE

Informujemy Świadczeniodawców realizujących umowy wieloletnie w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe o udostępnieniu definicji postępowania aktualizacyjnego na 2014  rok.

Dokumentację aktualizacyjną należy wykonać w programie NFZ-KO w oparciu o zapytanie ofertowe  właściwe dla rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

W celu przygotowania tej dokumentacji Świadczeniodawca jest zobowiązany do:
1. dodania w strukturze organizacyjnej w Portalu SZOI wszystkich przedsiębiorstw podmiotu leczniczego,
2. uaktualnienia  informacji o potencjale w Portalu SZOI,
3. wygenerowania i pobrania aktualnej wersji profilu świadczeniodawcy
4. pobrania pliku zapytania ofertowego dla postępowania w trybie umów wieloletnich
5. pobrania i zainstalowania aplikacji ofertowej NFZ-KO w wersji 2013.10.4.0
6. zaimportowania do NFZ-KO profilu świadczeniodawcy oraz zapytania ofertowego dla postępowania na rok 2014
7. przygotowania formularza dokumentacji aktualizacyjnej w wersji papierowej i elektronicznej
8. zapisania oferty elektronicznej na nośniku elektronicznym, z opisem zawierającym następujące informacje:
a) wyraz: „oferta aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”
b) nazwę i adres świadczeniodawcy
9. wydrukowania formularza ofertowego zgodnego z ofertą elektroniczną, a następnie opatrzenia każdej strony tego wydruku kolejnym numerem oraz podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania świadczeniodawcy
10. umieszczenia wydruku formularza dokumentacji oraz nośnika elektronicznego
w zaklejonej kopercie. Opis koperty powinien zawierać następujące informacje:
a) wyraz: „oferta aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”
b) nazwę i adres świadczeniodawcy

Warunkiem podpisania umowy na kolejny okres rozliczeniowy będzie przekazanie przez Świadczeniodawcę w/w aktualizacji danych, wraz z dwoma pisemnymi oświadczeniami o treści jak w załączonych wzorach, a następnie przeprowadzenie pozytywnej weryfikacji przekazanych danych aktualizacyjnych przez MOW NFZ, pod względem ich zgodności z warunkami wymaganymi dla realizacji umowy w danym rodzaju i zakresie świadczeń, które szczegółowo określają obowiązujące akty prawne:

• Zarządzenie Nr 55/DSM/2013 Prezesa NFZ z dnia 1 października 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w  rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2013 roku,
poz. 931).
       
Jednocześnie prosimy o dołączenie do oferty aktualizacyjnej:

• oświadczenia oferenta o wpisach do rejestrów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 57/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 października 2013 roku w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
• kopię umowy spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienie o zasadach reprezentacji spółki albo uchwała wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki lub kopie pełnomocnictw udzielonych przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zwykłe czynności;
• kopię koncesji na eksploatację naturalnych surowców leczniczych lub;
• kopię umowy na korzystanie z usług świadczonych przez zakład posiadający taką koncesję;
• kopię polisy, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 6 zarządzenia nr 57/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 października 2013 roku w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Uwaga! W przypadku, gdy Świadczeniodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Świadczeniodawcy, w szczególności do złożenia oferty aktualizacyjnej, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wynika z dokumentów przedstawionych wraz  z ofertą.

Dokumentację aktualizacyjną należy składać od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00  w budynku MOW NFZ przy ul. Batorego 24 w Krakowie lub przesłać pocztą w terminie do dnia 6 listopada 2013 roku.

Załączniki:

1.  zapytanie ofertowe

Wszystkie aktualności