Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

ANEKSOWANIE UMÓW na 2015 rok w rodzaju LECZNICTWO UZDROWISKOWE

31-10-2014

ANEKSOWANIE UMÓW NA 2015 r. w RODZAJU LECZNICTWO UZDROWISKOWE

LECZNICTWO UZDROWISKOWE
Informujemy Świadczeniodawców realizujących umowy wieloletnie w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe o udostępnieniu definicji postępowania aktualizacyjnego na 2015  rok.
Dokumentację aktualizacyjną należy wykonać w programie NFZ-KO w oparciu o zapytanie ofertowe  właściwe dla rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.
W celu przygotowania tej dokumentacji Świadczeniodawca jest zobowiązany do:
1. uaktualnienia  informacji o potencjale w Portalu SZOI,
2. wygenerowania i pobrania aktualnej wersji profilu świadczeniodawcy
3. pobrania pliku zapytania ofertowego dla postępowania w trybie umów wieloletnich
4. pobrania i zainstalowania aplikacji ofertowej NFZ-KO, następnie zaimportowania do NFZ-KO profilu świadczeniodawcy oraz zapytania ofertowego dla postępowania na rok 2015
5. przygotowania formularza dokumentacji aktualizacyjnej w wersji papierowej i elektronicznej
a) zapisania oferty elektronicznej na nośniku elektronicznym, z opisem zawierającym następujące informacje: wyraz: „oferta aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”, nazwę i adres świadczeniodawcy
6. wydrukowania formularza ofertowego zgodnego z ofertą elektroniczną, a następnie opatrzenia każdej strony tego wydruku kolejnym numerem oraz podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania świadczeniodawcy
7. umieszczenia wydruku formularza dokumentacji oraz nośnika elektronicznego
w zaklejonej kopercie. Opis koperty powinien zawierać następujące informacje:
a) wyraz: „oferta aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”
b) nazwę i adres świadczeniodawcy

MOW NFZ dokona weryfikacji przekazanych przez Państwa danych aktualizacyjnych pod względem ich zgodności z warunkami wymaganymi dla realizacji umowy w w/w rodzaju i danym zakresie świadczeń, które szczegółowo określają obowiązujące akty prawne:
• Zarządzenie Nr 65/2014/DSM Prezesa NFZ z dnia 10 października 2014 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w  rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 931,
 z późn. zm.).
 
Pozytywny wynik tej weryfikacji skutkować będzie przygotowaniem i przekazaniem Państwu aneksu do umowy, zawierającego w szczególności ustalenie kwoty zobowiązania Funduszu wobec Świadczeniodawcy w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Informujemy, że wraz z ofertą aktualizacyjną należy przesłać kopię wymienionej dokumentacji oraz pisemne oświadczenia o treści jak w załączonych wzorach
• oświadczenie oferenta o wpisach do rejestrów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 57/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 października 2013 roku w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionego zarządzeniem Nr 74/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 12 grudnia 2013 roku i zarządzeniem nr 63/2014/DSM Prezesa NFZ z dnia 2 października 2014 roku;

• 
oświadczenie oferenta o wpisach do rejestrów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 57/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 października 2013 roku w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionego zarządzeniem Nr 74/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 12 grudnia 2013 roku i zarządzeniem nr 63/2014/DSM Prezesa NFZ z dnia 2 października 2014 roku;

• oświadczenie o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów;

• kopię umowy spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienie o zasadach reprezentacji spółki albo uchwała wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki lub kopie pełnomocnictw udzielonych przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zwykłe czynności;

• wypis z ewidencji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, znajdujących się na obszarze uzdrowiska, prowadzonej przez naczelnego lekarza uzdrowiska;

• kopię koncesji na eksploatację naturalnych surowców leczniczych lub kopię umowy na korzystanie z usług świadczonych przez zakład posiadający taką koncesję;

• kopię polisy, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 6 zarządzenia nr 57/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 października 2013 roku w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Uwaga! W przypadku, gdy Świadczeniodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Świadczeniodawcy, w szczególności do złożenia oferty aktualizacyjnej, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wynika z dokumentów przedstawionych wraz  z ofertą.

Dokumentację aktualizacyjną należy składać od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00  w budynku MOW NFZ przy ul. Batorego 24 w Krakowie lub przesłać pocztą w terminie do dnia 13 listopada 2014 roku (czwartek).

Załącznik: zapytanie ofertowe

Wszystkie aktualności