Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

ANEKSOWANIE UMÓW NA 2016 ROK w RODZAJU LECZNICTWO UZDROWISKOWE

24-11-2015

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie uprzejmie informuje Świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe o udostępnieniu definicji postępowania aktualizacyjnego na 2016  rok.

Aktualizację należy wykonać w programie NFZ-KO w oparciu o zapytanie ofertowe  właściwe dla rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

W celu przygotowania tej dokumentacji Świadczeniodawca jest zobowiązany do:

 1. uaktualnienia  informacji o potencjale w Portalu SZOI,
 2. wygenerowania i pobrania aktualnej wersji profilu świadczeniodawcy
 3. pobrania pliku zapytania ofertowego dla postępowania w trybie umów wieloletnich
 4. pobrania i zainstalowania aplikacji ofertowej NFZ-KO, następnie zaimportowania do NFZ-KO profilu świadczeniodawcy oraz zapytania ofertowego dla postępowania na 2016 rok
 5. przygotowania formularza dokumentacji aktualizacyjnej w wersji papierowej i elektronicznej

a) zapisania oferty elektronicznej na nośniku elektronicznym, z opisem zawierającym następujące informacje: wyraz: „oferta aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”, nazwę i adres świadczeniodawcy

 1. wydrukowania formularza ofertowego zgodnego z ofertą elektroniczną, a następnie opatrzenia każdej strony tego wydruku kolejnym numerem oraz podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania świadczeniodawcy
 2. umieszczenia wydruku formularza dokumentacji oraz nośnika elektronicznego w zaklejonej kopercie. Opis koperty powinien zawierać następujące informacje:

a) wyraz: „oferta aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”
b) nazwę i adres świadczeniodawcy


Małopolski OW NFZ w Krakowie dokona weryfikacji przekazanych przez Państwa danych aktualizacyjnych pod względem ich zgodności z warunkami wymaganymi dla realizacji umowy w w/w rodzaju i danym zakresie świadczeń, które szczegółowo określają obowiązujące akty prawne m.in:

 • Zarządzenie Nr 65/2014/DSM Prezesa NFZ z dnia 10 października 2014 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w  rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, zmienione zarządzeniem Nr 79/2015/DSM Prezesa NFZ z dnia 23 listopada 2015 roku
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 931, z późn. zm.).

Pozytywny wynik tej weryfikacji skutkować będzie przygotowaniem i przekazaniem Państwu aneksu do umowy, zawierającego w szczególności ustalenie kwoty zobowiązania Funduszu wobec Świadczeniodawcy w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Ponadto informujemy, że wraz z ofertą aktualizacyjną należy przesłać kopię wymienionej dokumentacji oraz pisemne oświadczenia o treści jak w załączonych wzorach:

 • oświadczenie oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 57/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 października 2013 roku w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionego zarządzeniem Nr 74/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 12 grudnia 2013 roku i zarządzeniem nr 63/2014/DSM Prezesa NFZ z dnia 2 października 2014 roku;
 • oświadczenie o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów;
 • kopię umowy spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienie o zasadach reprezentacji spółki albo uchwała wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki lub kopie pełnomocnictw udzielonych przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zwykłe czynności;
 • kopię koncesji na eksploatację naturalnych surowców leczniczych lub kopię umowy na korzystanie z usług świadczonych przez zakład posiadający taką koncesję;
 • kopię polisy, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 6 zarządzenia nr 57/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 października 2013 roku w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami.
 • wniosek w sprawie rachunku bankowego wygenerowany z systemu informatycznego do obowiązującej umowy

Uwaga! W przypadku, gdy Świadczeniodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Świadczeniodawcy, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wynika z dokumentów przedstawionych wraz  z ofertą.

Dokumentację aktualizacyjną należy składać od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00  w budynku Małopolskiego OW NFZ przy ul. Batorego 24 w Krakowie lub przesłać pocztą w terminie do dnia 30 listopada 2015 roku (poniedziałek).

Wszystkie aktualności