Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

ANEKSOWANIE UMÓW NA 2013 ROK w RODZAJU LECZNICTWO UZDROWISKOWE

07-11-2012

ANEKSOWANIE UMÓW NA 2013 ROK w RODZAJU LECZNICTWO UZDROWISKOWE

Informujemy Świadczeniodawców realizujących umowy wieloletnie w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe o udostępnieniu definicji postępowania aktualizacyjnego na 2013 rok.
Dokumentację aktualizacyjną należy wykonać w programie NFZ-KO w oparciu o zapytanie ofertowe właściwe dla rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.
W celu przygotowania tej dokumentacji Świadczeniodawca jest zobowiązany do:
1.    dodania w strukturze organizacyjnej w Portalu SZOI wszystkich przedsiębiorstw podmiotu leczniczego,
2.    uaktualnienia informacji o potencjale w Portalu SZOI,
3.    wygenerowania i pobrania profilu świadczeniodawcy (dodanie wersji profilu NFZ-KO wer.2013.x)
4.    pobrania pliku zapytania ofertowego dla postępowania w trybie umów wieloletnich
5.    pobrania i zainstalowania aplikacji ofertowej NFZ-KO w wersji 2013.x
6.    zaimportowania do NFZ-KO profilu świadczeniodawcy oraz zapytania ofertowego dla postępowania na rok 2013
7.    przygotowania formularza dokumentacji aktualizacyjnej w wersji papierowej i elektronicznej
8.    zapisania oferty elektronicznej na nośniku elektronicznym, z opisem zawierającym następujące informacje:
a)     wyraz: „oferta aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”
b)     nazwę i adres świadczeniodawcy
9.    wydrukowania formularza ofertowego zgodnego z ofertą elektroniczną, a następnie opatrzenia każdej strony tego wydruku kolejnym numerem oraz podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania świadczeniodawcy
10.umieszczenia wydruku formularza dokumentacji oraz nośnika elektronicznego w zaklejonej kopercie. Opis koperty powinien zawierać następujące informacje:
a)    wyraz: „oferta aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”
b)    nazwę i adres świadczeniodawcy
 
 
Warunkiem podpisania umowy na kolejny okres rozliczeniowy będzie przekazanie przez Świadczeniodawcę w/w aktualizacji danych, wraz z dwoma pisemnymi oświadczeniami o treści jak w załączonych wzorach ( wzór 1 i wzór 2 ), a następnie przeprowadzenie pozytywnej weryfikacji przekazanych danych aktualizacyjnych przez MOW NFZ, pod względem ich zgodności z warunkami wymaganymi dla realizacji umowy w danym rodzaju i zakresie świadczeń, które szczegółowo określają obowiązujące akty prawne:
 
  • Zarządzenie Nr 69/2012/DSM Prezesa NFZ z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w  rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2009 roku Nr 139 poz. 1136 z późn. zm.)
      
        Jednocześnie prosimy o dołączenie do oferty aktualizacyjnej oświadczenia oferenta o wpisach do rejestrów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 46/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 września 2011 roku w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionego Zarządzeniem nr 53/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 września 2011 roku.
 
Uwaga! W przypadku, gdy Świadczeniodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Świadczeniodawcy, w szczególności do złożenia oferty aktualizacyjnej, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wynika z dokumentów przedstawionych wraz  z ofertą.
 
Dokumentację aktualizacyjną należy składać od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00 w budynku MOW NFZ przy ul. Batorego 24 w Krakowie lub przesłać pocztą w terminie do dnia 16 listopada 2012 roku.
 
 
 
Załączniki:
 
Wszystkie aktualności