TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja dla lekarzy i farmaceutów dotycząca uprawnień dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych

07-11-2011

Informacja dla lekarzy i farmaceutów dotycząca uprawnień dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przypomina, że na podstawie art. 10.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U.06.249.1824 z późn. zm.), osobie uprawnionej przysługuje: „prawo do bezpłatnych leków oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, na podstawie art. 36 ust. 4, art. 46 ust. 1 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.08.164.1027 t.j. z późn. zm.)”.  
Bezpłatne zaopatrzenie dotyczy leków, dla których nadano status „Rp” lub „Rpz, dopuszczonych do obrotu na terytorium RP. Z całkowitej refundacji wyłączone są zatem leki posiadające status otc (leki wydawane bez recepty), „Rpw” (leki przepisywane na różowych receptach) oraz leki recepturowe, które wydawane są zgodnie z zasadami obowiązującymi dla wszystkich ubezpieczonych, bez względu na posiadane uprawnienia dodatkowe.
W przypadku osób spełniających powyższe kryteria, lekarz wystawiający receptę w miejscu „uprawnienia” wpisuje kod IB.
W przypadku nie wpisania przez lekarza na recepcie kodu IB, osoba wydająca lek w aptece, może „określić te dane na podstawie odpowiednich dokumentów dotyczących pacjenta przedstawionych przez osobę okazującą receptę … osoba wydająca lek umieszcza wówczas na recepcie odpowiednią adnotacją oraz swój podpis.” – zgodnie z §16.1.1 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.07.97.646 z późn. zm.).
 Zarówno podczas wystawienia jak i realizacji recepty osoba uprawniona jest zobowiązana do okazania legitymacji poświadczającej prawo do posiadanych uprawnień.
Osoba wydająca leki na podstawie takiej recepty ma obowiązek odnotowania na rewersie recepty numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia. Wzór legitymacji został określony  w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych (Dz. U. 07.24.153).
 
Jednocześnie informujemy, że komunikat z dnia 30 września 2008 r. Informacja dla lekarzy i farmaceutów dotycząca uprawnień dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennychjest nieaktualny.
 
Wydział Gospodarki Lekami
Dział Refundacji i Rozliczeń
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel.(012) 29-88-471
Wszystkie aktualności