Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja dla oferentów przygotowujących oferty do postępowań konkursowych w rodzaju ratownictwo medyczne- WAŻNE

20-04-2011
Informacja dla oferentów przygotowujących oferty do postępowań konkursowych w rodzaju ratownictwo medyczne WAŻNE

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie z uwagi na pojawiające się wątpliwości świadczeniodawców zainteresowanych złożeniem ofert do postępowań poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju RATOWNICTWO MEDYCZNE, dotyczącymi prawidłowego przygotowania ofert w tym w szczególności wykazania sprzętu w ofercie oraz posiadania określonych wpisów w księdze rejestrowej zakładu opieki zdrowotnej (części VIII kodu resortowego), uprzejmie wyjaśnia, co następuje.

1. Sprzęt dla zespołu ratownictwa medycznego należy wykazać zaznaczając w cechach ambulansu drogowego informację o spełnieniu wymagań technicznych środka transportu drogowego określonych w aktualnie obowiązującej Polskiej Normie Przenoszącej Europejskie Normy Zharmonizowane oraz wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
2. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 219, poz. 1443), zadania dyspozytora medycznego zostały uznane za udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Do wykonywania zadań dyspozytora medycznego należy w szczególności:
  • przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach, ustalanie priorytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia,
  • przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy,
  • przekazywanie osobie kierującej akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, zwanej dalej „kierującym”, niezbędnych informacji ułatwiających prowadzenie akcji medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia,
  • zbieranie aktualnych zbieranie aktualnych informacji o dostępnych na obszarze działania dysponenta jednostki w rejonie operacyjnym jednostkach systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, i ich gotowości oraz przekazywanie tych informacji lekarzowi koordynatorowi ratownictwa medycznego,
  • zbieranie i archiwizowanie bieżących informacji o zdarzeniach i prowadzonych medycznych czynnościach ratunkowych,
  • powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia, centrów urazowych lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego,
  • powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia, centrów urazowych lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego,
  • powiadamianie o zdarzeniu jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia.
Zgodnie z brzmieniem art. 27 ust. 1a ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r., Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) wykonywanie zadań dyspozytora medycznego, stanowi udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z treścią pisma Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia z dnia 10 marca 2011 r. znak: MZ-OKR-RM-079-4870-338/TM/11 komórki organizacyjne, w których pracują dyspozytorzy medyczni powinny być wpisane do księgi rejestrowej zakładu opieki zdrowotnej. Do czasu zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. z 2004 r., Nr 170, poz. 1797 z późn. zm.) należy stosować kod resortowy 9000 w części VIII systemu charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyżej powołane podstawy, stosowanie kodu resortowego 9000 części VIII systemu kodów resortowych jest wymagane dla warunków przedstawionych w składanych ofertach we wszystkich postępowaniach konkursowych poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne
 
Wydział do Spraw Służb Mundurowych
Wszystkie aktualności