Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla lekarzy dotyczący możliwości wystawiania refundowanych recept lekarskich

09-10-2012

Komunikat dla lekarzy dotyczący możliwości wystawiania refundowanych recept lekarskich

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że osobą uprawnioną do wystawiania recept refundowanych jest:
1. lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub felczer ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czyli lekarz będący świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo lekarz, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2. lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer, z którymi Fundusz zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych,

3. lekarz, lekarz dentysta, felczer starszy felczer posiadający prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu, a z którym Fundusz zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych dla wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

Ww. osoby korzystają z przydzielonych im przez Fundusz lub świadczeniodawcę zakresów numerycznych dla recept lekarskich.

Lekarz/felczer, który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego i nie posiada zawartej indywidualnej umowy upoważniającej go do wystawiania recept refundowanych, nie ma prawa do wystawiania recept refundowanych.

Nie może wykorzystywać dotychczasowych numerów recept pobranych na nieaktualne już umowy, do wystawiania recept refundowanych.

Druki te mogą być wykorzystane jedynie do przepisywania leków wydawanych za 100% odpłatnością.


Wydział Gospodarki Lekami
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Tel. 012/29 88 466, 477

Wszystkie aktualności