Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Ogłoszenie w sprawie postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA na 2012 rok i

15-12-2011

Ogłoszenie w sprawie postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA na 2012 rok i lata następne
dotyczy: podmiotów cywilnych i resortowych

I . Dotyczy : Nowi wnioskodawcy oraz świadczeniodawcy, którzy posiadają umowy wygasające z dniem 31.12.2011r.)

W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu z dnia 29 listopada br. Małopolski OW NFZ
w Krakowie uprzejmie informuje, że na Portalu Świadczeniodawcy – w Informatorze o postępowaniach na rok 2012 udostępniona została definicja postępowania 06-12-000146/POZ/0113/6 zawierająca zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w  rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresach:

- świadczenia lekarza POZ,
- świadczenia pielęgniarki POZ
- świadczenia położnej POZ,
- świadczenia pielęgniarki szkolnej,
- transport sanitarny w POZ, 

Zgodnie ze wspomnianym zaproszeniem, złożenie wniosku w terminie do 20.12.2011 r. gwarantuje jego terminowe rozpatrzenie przez MOW NFZ.
Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą wg kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

W przypadku Świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy w zakresie świadczeń pielęgniarki szkolnej, dodatkowo do wniosku należy złożyć załącznik nr 7 do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 85/2011/DSOZ (informacja o szkołach, z którymi Świadczeniodawca nawiązał współpracę i charakterystyce populacji uczniów objętych opieką w tych szkołach świadczeniami pielęgniarki szkolnej) oraz kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem porozumienia o współpracy, zawartego z Dyrektorem szkoły.

Każdy wniosek (w tym również składany wyłącznie w wersji papierowej) należy złożyć w kopercie oznaczonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do zarządzenia nr 85/2011/DSOZ Prezesa NFZ.
 
II. Dotyczy : Świadczeniodawcy, którzy posiadają umowy wieloletnie niewygasające w dniu 31 grudnia 2011r.)

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowiezaprasza Świadczeniodawców, którzy posiadają umowy wieloletnie (niewygasające z dniem 31.12.2011r.) do składania w siedzibie Oddziału Funduszu do dnia 20 grudnia 2011 r., dokumentów wskazanych w komunikacie z dnia 29 listopada 2011 r. - jednakże ze względu na krótki okres pozostający do końca roku kalendarzowego uprasza się o złożenie dokumentów w możliwie najszybszym terminie.

Przypominamy, że w przypadku Świadczeniodawców realizujących transport sanitarny należy złożyć następujące dokumenty:

- kopie dokumentów rejestracyjnych ambulanse (dowód rejestracyjny, świadectwo homologacji, certyfikat/świadectwo/deklaracja zgodności z normą );

- załączniki nr 3 do zarządzenia nr 85/2011/DSOZ Prezesa NFZ (oświadczenia o objęciu opieką);

- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (dot. podmiotów niebędących świadczeniodawcami w rozumieniu przepisów art. 5 pkt 41 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Kody postępowań (do wykorzystania przy oznaczaniu wniosku - Zał. Nr 11) - dopisane ręcznie, bez kodu paskowego:

06-12-000147/POZ/01/5/7 – świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ,
                                               pielęgniarki szkolnej,

06-12-000148/POZ/0110/7 – transport sanitarny w POZ

Każdy wniosek wyłącznie w wersji papierowej należy złożyć w kopercie oznaczonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do zarządzenia nr 85/2011/DSOZ Prezesa NFZ.

Materiały do pobrania:
 
 
Uwaga:
Dokumenty przesłane do MOW NFZ przed opublikowaniem niniejszego komunikatu są nieważne, ponieważ nie zawierają kodu postępowania i tym samym nie mogą stanowić podstawy do zawarcia lub aneksowania umowy POZ na rok 2012

                                                                                            Wydział Świadczeń Opieki  Zdrowotnej MOW NFZ

Wszystkie aktualności