Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

ZPO – UMOWY NA 2014 ROK I LATA NASTĘPNE

24-01-2014

                                                     ZPO – UMOWY NA 2014 ROK I LATA NASTĘPNE

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
O ZAWARCIE UMÓW
W RODZAJU: ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE
NA ROK 2014 I LATA NASTĘPNE


KOD POSTĘPOWANIA: ZPO

Na podstawie art.159 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres: ul. Ciemna 6, 31-053 Kraków

zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach:

1. zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie;
2. zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie;
3. zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie;
4. zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie.

na obszarze województwa  małopolskiego

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w Zarządzeniu nr 90/2013/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: wyroby medyczne, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 90/2013/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w ww. rodzaju świadczeń.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2014 i lata następne dostępne są na stronie: www.nfz-krakow.pl  

Wnioski złożone do 10 dnia każdego miesiąca, będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).

Wnioskodawca może złożyć w Małopolskim OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO.

Dokumenty należy składać osobiście przy ul. Batorego 24 w Krakowie lub pocztą na adres korespondencyjny: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia: 31-056 Kraków, ul. Józefa 21.

UWAGA!
Podstawą przygotowania wniosku elektronicznego w aplikacji OFERTOWANIE 2014 jest uzyskanie hasła dostępu do PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY.


Kraków, dnia  24 stycznia 2014 r.
Miejsce i data

• Zarządzenie nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 roku http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5870 ),
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1565) http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1565/1
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej Dz. U. z 2011 r. nr 293, poz. 1728 (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/293/1728 ),
• Aplikacja Ofertowanie 2014 – (https://isi.nfz-krakow.pl/?p=ko2008_aplikacja ),
• Definicje postępowania w zakresie ZPO – (https://portal.nfz-krakow.pl/CLO_WS/ ),
• Regulamin techniczny przygotowania oferty – (http://www.nfz-krakow.pl/UserFiles/REGULAMIN%20TECHNICZNY%20przygotowania%20ofert%20na%202012%20rok.pdf ),
• Ścieżka wnioskodawcy w sprawie przygotowania oferty na 2014 rok
• Instrukcja – przygotowanie oferty

Wydział Do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych, MOW NFZ
tel. (012) 29 88 367, 368, 364, 365

                                               

 

Wszystkie aktualności