Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja dla lekarzy/felczerów w sprawie dostosowania treści umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych do ustaw

17-05-2012

Informacja dla lekarzy/felczerów w sprawie dostosowania treści umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych do ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011r. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.) strony umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych dostosują ich treść do przepisów niniejszej ustawy w terminie do dnia 30 czerwca 2012 roku.

W celu realizacji powyższego przepisu Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał w dniu 30 kwietnia 2012 roku Zarządzenie Nr 25/2012/DGL w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom.

W związku z powyższym, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wysłał osobom uprawnionym, które zawarły z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ dwa komplety aneksów do umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych wraz z załącznikami stanowiącymi nową treść umowy.
Prosimy o pilne wypełnienie przesłanych umów zgodnie z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA UMOWY, jednostronnego podpisania oraz dostarczenia wypełnionych i podpisanych OBU KOMPLETÓW do siedziby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w terminie do 31 maja 2012r.
W przypadku nie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu lub w przypadku nie odesłania obu kompletów aneksów i załączników w terminie do dnia 31 maja 2012 roku, dotychczasowa umowa o upoważnieniu do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne objęte refundacją będzie rozwiązana z dniem 30 czerwca 2012 r.

Wydział Gospodarki Lekami
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

Wszystkie aktualności