Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla aptek ogólnodostępnych w sprawie nieprawidłowości dotyczących przekazywania danych ze zrealizowanych recept lekars

28-06-2013

Komunikat dla aptek ogólnodostępnych w sprawie nieprawidłowości dotyczących przekazywania danych ze zrealizowanych recept lekarskich w komunikatach xml.

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań dyscyplinujących personel apteczny odpowiedzialny za realizację recept refundowanych w aptekach, w zakresie przekazywania niezbędnych informacji dotyczących zrealizowanych refundowanych recept lekarskich do Małopolskiego OW NFZ.

Zakres przekazywanych informacji precyzuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. (Dz.U.2011.294.1742 z późn.zm.) Ponadto § 8.6.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U.2013.364 j.t.) wskazuje, iż w „W razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na realizację recept, będącego następstwem okoliczności, za które pomiot prowadzący aptekę ponosi odpowiedzialność, oddział wojewódzki Funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2, nakłada karę umowną..: [...] „..Wysokość kary umownej wynosi do 2% kwoty refundacji ustalonej w sposób określony w ust. 3-5 w przypadku:...” [...] „...przedstawienia danych o obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi objętymi refundacją, niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których oddział wojewódzki Funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 2, dokonał nienależnej refundacji”.

W trakcie przeprowadzonej weryfikacji recept, dotyczącej wystawiania recept przez lekarzy bez uprawnień, ujawniono bardzo dużą liczbę przypadków przekazywania przez apteki, innych, bądź nieprawidłowych numerów REGON świadczeniodawców oraz numerów praw wykonywania zawodów lekarzy, a także dat wystawienia z recept refundowanych. Realizowane są również recepty, w których kody kreskowe REGON lub numery prawa wykonywania zawodu są niezgodne z danymi świadczeniodawcy lub lekarza, oznaczonymi na receptach. Wobec aptek, u których stwierdzono nagminne przedstawianie nieprawdziwych danych, w pierwszej kolejności zostaną wszczęte postępowania kontrolne oraz nałożone kary umowne wynikające z treści umów, za przekazywanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. 

Nadmieniamy, że MOW NFZ dołoży wszelkich starań, aby poziom sprawozdawczości aptecznej był rzetelny i odpowiadał dokładnie receptom przedstawionym do refundacji, dlatego też planowane jest wdrożenie wyrywkowych kontroli elektronicznych recept, których głównym celem będzie porównywanie danych z oryginałów recept z danymi, które zostały następnie przekazane do MOW NFZ.

Każdorazowo przed wysłaniem danych ze zrealizowanych refundowanych recept lekarskich do systemu MOW NFZ prosimy o sprawdzenie czy przekazywane dane zgodne są ze staniem faktycznym. Przypominamy jednocześnie, że na podstawie art. 45. ust.12 z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2011.122.696 z późn. zm. ) „..korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego apteka może składać w terminie 3 miesięcy od daty jego zamknięcia, nie później jednak niż do 15 marca roku następnego, z zastrzeżeniem ust 9.”. Oznacza to, że apteki mogą nawet do 3 miesięcy wstecz korygować przekazywane dane w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności związanych z realizacją recept.

 

Wszystkie aktualności