TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Pacjentów w sprawie sprowadzania z zagranicy leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

24-01-2012
Komunikat dla Pacjentów w sprawie
sprowadzania z zagranicy leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej IMPORT DOCELOWY
LECZENIE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH
 
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.11.122.696) od 1 stycznia 2012r. nastąpiła zmiana dotycząca potwierdzania do refundacji lekóworaz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprowadzanych w ramach tzw. importu docelowego.
Zgodnie z art. 39 ust. 2 ww. ustawy: „Minister właściwy do spraw zdrowia rozpatruje wniosek o refundację produktów, o których mowa w ust.1, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wystąpienia o ich refundację przez świadczeniobiorcę”.
Celem ubiegania się o refundację, dokumenty należy składać bezpośrednio do Ministerstwa Zdrowia, na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
 
 
Wydział Gospodarki Lekami
Dział Refundacji i Rozliczeń
tel. 12/29-88-473
 
Wszystkie aktualności