Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców o ogłoszonych w trybie konkursu ofert postępowaniach poprzedzających zawarcie umów

10-11-2015

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 09.11.2015 r. zostały ogłoszone na terenie województwa małopolskiego 3 konkursy ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe - w następujących zakresach:

  1. „LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA (ICD-10 N31)”
  2. „LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.8)”
  3. „PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH) (ICD-10 I27, I27.0 I/LUB I26)”

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl  w zakładce Kontraktowanie 2015 - Informator o postępowaniach. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanych ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21 lub za pośrednictwem poczty do dnia 23 listopada 2015 r. do godz. 16.00.

Wszystkich oferentów planujących przystąpienie do konkursów ofert na realizację powyższych programów zdrowotnych informujemy, że w złożonej ofercie (w zależności od programu) należy wykazywać wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje wskazane w zał. 4 do Zarządzenia nr 71/2015/DGL Prezesa  Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Przykładowo w ofercie do programu leczenia neurogennej nadreaktywności wypieracza powinni zostać wykazani jedynie:

  • lekarze specjaliści urologii,
  • • pielęgniarki.

Nie należy w ofertach do programów lekowych zamieszczać danych o pozostałych lekarzach innych specjalności lub nie posiadających wymaganego stopnia wymaganej specjalizacji. Do ofert prosimy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wymaganych specjalizacji lekarskich a w przypadku pielęgniarek - prawo wykonywania zawodu.
Informujemy, że oczekiwana przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ cena za punkt w zakresach świadczeń nierzeczowych wynosi: 52,00 zł. Dla zakresu skojarzonego, tj. leku stosowanego w ramach programu: 1,00 zł.

Jednocześnie, poniżej prezentujemy podział wartości kwoty danego postępowania na poszczególne zakresy - świadczenia nierzeczowe (03.0000.xxx.02) i leki (03.0001.xxx.02):
Ze względu na okres finansowania objęty umową (22.12.2015 – 31.12.2015) kwoty postępowania na w/w programy lekowe mają charakter minimalny:

  • Program leczenia neurogennej nadreaktywności wypieracza (icd-10 N31) – wartość postępowania wynosi:  2 226 zł, z czego na świadczenia nierzeczowe planowana jest kwota 2 184,00 zł: na substancje czynne: 42,00 zł.
  • Program leczenia aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.8) – wartość postępowania wynosi: 3 180 zł, z czego na świadczenia nierzeczowe planowana jest kwota: 3 120,00 zł; na substancje czynne: 60,00 zł.
  • Program leczenia przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH) (ICD-10 I27, I27.0 I/LUB I26) – wartość postępowania wynosi: 424,00 zł, z czego na świadczenia nierzeczowe planowana jest kwota:416,00 zł; na substancje czynne: 8,00 zł.

 
Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 491

Wszystkie aktualności