Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej dot. przekazywania danych sprawozdawczych

06-11-2007

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej dot. przekazywania danych sprawozdawczych

Zgodnie z § 5a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2006.114.780), wprowadzonym rozporządzeniem zmieniającym z dnia 14 grudnia 2006 r. (Dz.U.2006.242.1756) Świadczeniodawcy z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej działający w ramach umów z Funduszem gromadzą i przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu dane o świadczeniach udzielonych świadczeniobiorcom oraz osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji.

Przedmiotowe dane sprawozdawcze obejmują:
- w odniesieniu do porad lekarskich - identyfikator pacjenta i kod identyfikatora określone zgodnie z tabelą nr 4 załącznika nr 4 do rozporządzenia (jeżeli identyfikatorem nie jest numer PESEL, także datę urodzenia i płeć) oraz datę rozpoczęcia udzielania świadczenia zdrowotnego,
- w odniesieniu do świadczeń innych niż porada - dane zbiorcze według kodów świadczeń określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, obejmujące odpowiednio do zakresu:

1) opieka lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
a) liczba bilansów zdrowia według grup wiekowych, zgodnych z odrębnymi przepisami,
b) liczba badań według rodzajów badań określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia,
c) liczba pozostałych udzielonych świadczeń
2) opieka pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej - liczba udzielonych świadczeń
3) opieka pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania
a) liczba bilansów zdrowia według grup wiekowych zgodnych z odrębnymi przepisami,
b) liczba szczepień według grup wiekowych zgodnych z odrębnymi przepisami,
c) liczba pozostałych udzielonych świadczeń,
d) liczba uczniów objętych grupową profilaktyką fluorkową;
4) transport sanitarny - liczba wykonanych przewozów według celów określonych w tabeli
nr 3 załącznika nr 4 do cyt. rozporządzenia.

Świadczeniodawcy przekazują dane dotyczące każdego okresu sprawozdawczego, którym jest miesiąc kalendarzowy, nie później niż w terminie dziesięciu dni od jego zakończenia. Dane mogą być przekazywane także w trakcie okresu sprawozdawczego.

MOW NFZ w Krakowie przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 114, poz. 780), powyższy obowiązek przekazywania danych sprawozdawczych powstał od dnia 1 stycznia 2007 roku.
Jednocześnie MOW NFZ informuje, że od 01.01.2008 r. obowiązek ten będzie bezwzględnie przestrzegany. Świadczeniodawcom uchylającym się po dniu 01.01.2008r. od przekazywania sprawozdań zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia, zostanie wstrzymana zapłata.

Świadczeniodawcy dokonują wyboru oprogramowania do obsługi przekazywania informacji sprawozdawczych do Funduszu w formacie otwartym (Zarządzenie Nr 119/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML przekazywanych przez świadczeniodawców do NFZ od 1 stycznia 2007 roku)

Szczegółowe instrukcje dot. sposobu gromadzenia i przekazywania danych przy użyciu obsługujących Państwa placówki programów komputerowych winni przekazać ich dostawcy.

 

Dział Kontraktowania Świadczeń MOW NFZ
Ewentualne pytania można kierować do:
1. Łukasz Żołądek tel. 012-2988-197
2. Elżbieta Studnicka tel. 012-2988-177

Wszystkie aktualności