Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia z zakresu żywienia pozajelitowego i dojelitowego

26-09-2007

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia z zakresu żywienia pozajelitowego i dojelitowego

W związku z koniecznością wypełniania przez świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu żywienia pozajelitowego i dojelitowego, dodatkowej dokumentacji medycznej, stanowiącej załącznik nr 17a, 17b, 17c oraz 17d do zarządzenia nr 40/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 26 czerwca 2007r. zmieniającego zarządzenie w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne", zwanych dalej "materiałami informacyjnymi", Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w następujących zapytaniach:

1) Czy w przypadku leczenia żywieniowego prowadzonego u osób dorosłych, dopuszczalne jest prowadzenie i archiwizacja dokumentacji według własnego wzoru świadczeniodawcy opartego na załącznikach 17 (a, b, c, d), podobnie jak ma to miejsce w przypadku niemowląt i noworodków?

Dodatkowa dokumentacja dotycząca leczenia żywieniowego została wprowadzona w porozumieniu z Prezesem Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. Jej wprowadzenie miało na celu wyeliminowanie nieprawidłowości związanych z udzielaniem świadczeń w zakresie leczenia żywieniowego oraz ułatwienie kontroli w powyższym zakresie. Niejednokrotnie do Centrali Funduszu docierały informacje o problemach przy przeprowadzeniu kontroli wynikających miedzy innymi z braku w dokumentacji medycznej elementów wskazujących, że żywienie kliniczne prowadzone było zgodnie ze Standardami Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. Sytuacja ta skutkowała brakiem dostatecznej kontroli nad środkami finansowymi przeznaczonymi na leczenie żywieniowe.
Zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) do zadań dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu należy efektywne i bezpieczne gospodarowanie środkami finansowymi oddziału oraz monitorowanie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej między innymi poprzez kontrolę świadczeniodawców.
Rzeczą wiadomą jest, że świadczeniodawcy nie są przychylnie nastawieni do konieczności
wypełniania dodatkowych dokumentów, jednak mając na względzie konieczność prawidłowego zarządzania środkami finansowymi, Centrala Funduszu stoi na stanowisku, że należy ujednolicić dokumentację leczenia żywieniowego.
Jednocześnie stwierdzić należy, iż świadczeniodawcy udzielający świadczeń z zakresu żywienia pozajelitowego i dojelitowego zobowiązani są do przestrzegania "Standardów Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego", które zobowiązują do prowadzenia dodatkowej dokumentacji medycznej. Dokumentacja ta powinna zawierać plan i program leczenia żywieniowego,
w szczególności:

 • cele doraźne i odległe leczenia żywieniowego,
 • skład mieszaniny odżywczej podawanej dożylnie lub dojelitowo,
 • szybkość i częstotliwość podawania mieszanki żywieniowej,
 • metody przygotowania i podawania mieszanin odżywczych,
 • zasady postępowania z urządzeniem zapewniającym dostęp do żyły lub przewodu pokarmowego, sprzętem, preparatami odżywczymi i pomocniczymi,
 • plan monitorowania biochemicznego i badań kontrolnych,
 • zależnie od wskazań plan rozszerzenia odżywiania drogą doustną lub zwiększenia odżywiania droga dojelitową,
 • sposób rejestracji działań niepożądanych i powikłań,
 • sposób i terminy ocen uzyskiwania zaplanowanych postępów leczenia.

  W skład dokumentacji wprowadzonej przedmiotowym zarządzeniem znalazły się jedynie te elementy, które dokumentują rozpoczęcie leczenia żywieniowego (kwalifikacja do leczenia) oraz wykonanie badań i podaży właściwych mieszanin odżywczych.
  Reasumując, dopuszcza się możliwość odstąpienia przez Świadczeniodawców prowadzących leczenie żywieniowe u noworodków i niemowląt do prowadzenia dokumentacji jedynie w części, w której ze względu na specyfikę żywienia postępowanie jest odmienne od określonego w załącznikach określonych w zarządzeniu. W tej części dokumentacja powinna być prowadzona zgodnie z wypracowanymi dotychczas wzorami i udostępniana na potrzeby kontroli prowadzonej przez Fundusz w przedmiotowym zakresie.
  Natomiast w przypadku prowadzenia żywienia pozajelitowego i dojelitowego u dorosłych obowiązuje prowadzenie pełnej dokumentacji wskazanej w załącznikach. Dotyczy to świadczeń związanych z leczeniem żywieniowym przedstawianych do rozliczenia z NFZ.

  2) Czy w przypadku zastosowania terapii żywieniowej u chorych leczonych w OAiIT wymagane jest prowadzenie dodatkowej dokumentacji w formie załączników 17a, 17b, 17c, 17d (żywienie pozajelitowe i dojelitowe jest wykazywane i rozliczane w punktacji w skali TISS-28)?


  Prowadzenie dokumentacji konieczne jest w przypadku wykazywania do rozliczenia procedur związanych z leczeniem żywieniowym. Jeżeli prowadzenie leczenia żywieniowego zostaje uwzględnione w skali TISS - 28 lub TISS - 28 dla dzieci, a pacjent uzyskuje co najmniej 19 pkt w skali TISS, świadczeniodawca do rozliczenia wskazuje procedury o kodach:

 • 5.06.00.0000257 leczenie w OAilT pacjentów kwalifikowanych wg skali TISS 2S i TISS 28 dla, dzieci - od 25 do 35 pkt w skali TISS
 • 5.06.00.0000258 leczenie w OAilT pacjentów kwalifikowanych wg skali TISS 28 i TISS 28 dla dzieci - od 36 pkt w skali TISS
 • 5.06.00.0001435 leczenie w OAilT pacjentów kwalifikowanych wg skali TISS - 28 i TISS -28 dla dzieci - od 19 do 24 pkt w skali TISS
  W tej sytuacji możliwe jest odstąpienie od wzorów określonych w załącznikach. Jednak podobnie jak w przypadku świadczeń udzielanych noworodkom i niemowlętom, nie zwalnia to
  świadczeniodawców z konieczności prowadzenia dokumentacji żywieniowej, powszechnie przyjętej w OAilT, z zastrzeżeniem, że zakres informacji odpowiada elementom zawartym w załącznikach nr 17a- 17d.

  3) Czy akceptowane jest prowadzenie dokumentacji według własnego wzoru świadczeniodawcy w przypadku terapii żywieniowej w OAilT?
  j.w.

  4) Czy w dokumentacji leczenia żywieniowego w OAilT konieczne jest określenie kodów wykonanych procedur żywieniowych?
  Świadczeniodawca przedstawiając do rozliczenia świadczenia leczenia żywieniowego, w raporcie statystycznym określa rozpoznanie poprzez kody ICD-10 i wykonanie procedury na podstawie kodów ICD -9.


 • Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  Wszystkie aktualności