Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju RATOWNICTWO MEDYCZNE

17-07-2012
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne
dotyczący kwalifikacji członków zespołów ratownictwa medycznego

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie przypomina, że art. 63 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz. U. Nr 191, poz.1410 z późn. zm.) zobowiązuje dysponentów zespołów ratownictwa medycznego do dostosowania kwalifikacji członków tych zespołów do wymagań o których mowa w art. 36 ust. 1 ww. ustawy do dnia 31 grudnia 2012 roku.
Z powyższego wynika, że od dnia 1 stycznia 2013 roku w składzie zespołów ratownictwa medycznego mogą pozostać lekarze i pielęgniarki systemu spełniający kwalifikacje określone w art. 3 ww. ustawy oraz ratownicy medyczni.
Użyte w ustawie określenia oznaczają, że:
  • lekarzem systemu jest lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej,
  • pielęgniarką systemu jest pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizująca się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym.
Jednocześnie, zgodnie z art. 57 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, do dnia 31 grudnia 2020 r. lekarzem systemu może być lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii.
 
                                                                                              Wydział ds. Służb Mundurowych
                                                                                                   tel. 12 29 99 337, 12 29 88 324
Wszystkie aktualności