Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA w sprawie transportu sanitarnego "dal

14-07-2008

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA w sprawie transportu sanitarnego "dalekiego"

W związku z licznymi nieuzasadnionymi wnioskami o sfinansowanie transportu ,,dalekiego” wpływającymi do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie uprzejmie przypominamy, że transport „daleki” rozliczany w ramach umowy na transport sanitarny w POZ dotyczy następujących przypadków, w których pacjent ze wskazań medycznych wymaga tego typu transportu:
 
1/ przewiezienie pacjenta od granicy Polski do miejsca zamieszkania, po wypisaniu ze szpitala poza granicami kraju, w którym pacjent był leczony z przyczyn losowych (nie planowo),
2/ przewiezienie pacjenta od granicy Polski do świadczeniodawcy najbliższego jego miejscu zamieszkania, po wypisaniu ze szpitala poza granicami kraju, w którym pacjent był leczony z przyczyn losowych (nie planowo),
3/ przewiezienie pacjenta na konsultację specjalistyczną do i z poradni specjalistycznej najbliższej miejscu zamieszkania, ale znajdującej się w innym powiecie i jednocześnie w odległości większej niż 120 km (tam i z powrotem),
4/ przewiezienie pacjenta do i z najbliższej miejscu zamieszkania poradni specjalistycznej udzielającej świadczeń wysokospecjalistycznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia (Dz. U. Nr 267, poz. 2661). 
 
W celu uzyskania potwierdzenia refundacji przez Fundusz należy przesłać do MOW NFZ:
1/ wniosek świadczeniobiorcy, członka rodziny lub opiekuna prawnego, zawierający pozytywny wynik konsultacji lekarza POZ kwalifikującej do transportu, z uzasadnieniem (ocena stanu zdrowia i stopnia niesprawności, w szczególności dysfunkcji narządu ruchu, pod względem konieczności korzystania z transportu sanitarnego)
2/ zaświadczenie z placówki specjalistycznej (szpitala – pkt 1 i 2, poradni - pkt 3 i 4) z uzasadnieniem.
 
Wzór wniosku do Funduszu o sfinansowanie kosztów transportu „dalekiego” stanowi zał. 18 do Zarządzenia Nr 69/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 25 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (z późn. zm.). Wniosek powinien wpłynąć do MOW NFZ najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym datę wyjazdu. Za zakwalifikowanie pacjenta do transportu „dalekiego” zgodnie z w/w zasadami lekarz POZ otrzymuje dodatkową opłatę wg stawki jednostkowej „za poradę”.
 
Informujemy również, że we wniosku dot. transportu „dalekiego” POZ niezbędne jest dokładne wskazanie zakresu (specjalności) poradni specjalistycznej, do której kierowany jest pacjent (np. poradnia neurochirurgiczna, poradnia kardiochirurgiczna, poradnia chorób naczyń itp.). 
Jednocześnie przypominamy, iż usługa transportu sanitarnego „dalekiego” w umowie POZ nie zmienia zakresu uprawnień pacjentów do świadczeń transportu sanitarnego, który określają zapisy art. 41 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U.2004.210.2135 z późn. zm.), jak również nie zmienia zasad finansowania transportu w innych rodzajach świadczeń. Wprowadzony zostaje jedynie inny sposób finansowania usług transportu na odległość powyżej 120 km (tam i z powrotem) w 4 sytuacjach opisanych szczegółowo w § 57 Zarządzenia Nr 69/2007/DSOZ Prezesa NFZ. 
Pozostałe przewozy wykonywane w POZ winny być realizowane w ramach kwoty określonej stawką kapitacyjną dla transportu POZ i bez konieczności składania wniosku do MOW NFZ; odpowiednio dotyczy to transportu związanego z innymi rodzajami świadczeń, którego koszt jest uwzględniony w cenie kompleksowego świadczenia.
 
 

Załącznik 18

 

Dawid Sikora
Sekcja ds. POZ, OPD, PRO i STM
Tel. 012/2988-175
Wszystkie aktualności