Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY-RATOWNICTWO MEDYCZNE

20-02-2008
Komunikat do Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny-ratownictwo medyczne, prezentujący stanowisko MOW NFZ w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez zespoły ratownictwa medycznego na rzecz osób nie posiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz przekazywania danych o tych świadczeniach
 
 
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z treścią art. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.) oraz Zarządzeniem Nr 82/2007/DSM Prezesa NFZ z dnia 9 października 2007 r., w trakcie realizacji umowy w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny - ratownictwo medyczne, świadczeniodawca udziela świadczeń poprzez podejmowanie i wykonywanie medycznych czynności ratunkowych u każdej osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Przepis art.12 pkt 7 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)  stanowi, iż przepisy tejże ustawy nie naruszają przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielanych bezpłatnie, bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, przez zakłady opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Uwzględniając treść przytoczonych przepisów, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, uznaje, że brak jest podstaw do obciążania osób nie posiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, kosztami świadczeń udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego.
Jednocześnie przypominamy o konieczności wykazywania w raportach statystycznych informacji o wszystkich osobach, którym udzielona została pomoc przez zespoły ratownictwa medycznego, gdyż stosownie do zapisów art. 188 ust. 2a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, Fundusz jest uprawniony do uzyskiwania i przetwarzania danych związanych z realizacją zadań określonych w art. 97 ust. 3 pkt 2 i 3a, z którego wynika, iż do zakresu działania Funduszu należy również finansowanie medycznych czynności ratunkowych świadczeniobiorcom.
 
                                                                                  Wydział ds. Służb Mundurowych
Wszystkie aktualności