TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju LECZNICTWO UZDROWISKOWE

14-10-2016

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w nawiązaniu do opublikowanych ogłoszeń o przeprowadzeniu postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe na 2017 rok i lata następne udostępnia poniżej najnowszą wersję aplikacji ofertowej NFZ-KO i informuje o niezbędnych czynnościach do przygotowania oferty (formularza ofertowego):

 • Świadczeniodawca (oferent, podwykonawca) nie posiadający jeszcze konta w internetowym systemie dostępowym wypełnia i składa we właściwym, zgodnie z lokalizacją miejsca udzielania świadczeń, oddziale wojewódzkim NFZ formularz rejestracyjny. Zasady i warunki przygotowania formularza określa załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 5 października 2009 roku (ze zm.) w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Na podstawie formularza rejestracyjnego i podpisanej umowy oddział wojewódzki NFZ przydziela Świadczeniodawcy login oraz hasło.
 • Zarejestrowani w latach ubiegłych Użytkownicy korzystają z dotychczasowych loginów i haseł.
 • Użytkownik, po zalogowaniu do Portalu, wprowadza bądź aktualizuje dane zgodnie z zakresem określonym w § 6 ust.1 Regulaminu korzystania z Portalu NFZ zgodnie z zakresem aplikacji.
 • W celu przygotowania formularza ofertowego należy:
 1. pobrać i uruchomić program instalacyjny aplikacji ofertowej udostępniony przez oddział wojewódzki NFZ,
 2. wygenerować z portalu i wczytać do aplikacji ofertowej plik z własnymi danymi o których mowa w pkt. 4,
 3. wczytać definicję postępowań udostępnioną na stronach oddziału wojewódzkiego NFZ,
 4. wprowadzić pozostałe, wymagane dane formularza ofertowego,
 5. wydrukować formularz ofertowy zgodny z wersją elektroniczną,
 6. zapisać formularz w formie elektronicznej.

Najnowsza wersja aplikacji ofertowej NFZ-KO

 

Wszystkie aktualności