TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie list oczekujących – przypomnienie o zmianie sposobu obliczania średniego czasu o

09-12-2010


Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie list oczekujących – przypomnienie o zmianie sposobu obliczania średniego czasu oczekiwania

W związku z licznymi przypadkami błędnego obliczania przez niektórych Świadczeniodawców średniego czasu oczekiwania  na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do list oczekujących za miesiąc sprawozdawczy  październik 2010 r., Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przypomina, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09 sierpnia 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.10.159.1073), od okresu sprawozdawczego październik 2010 r. obowiązuje nowy sposób  obliczania średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Aktualny wzór na obliczenie średniego czasu oczekiwania został przedstawiony w załączniku  nr 2 do ww. rozporządzenia
W oparciu o przywołane przepisy, obliczając średni czas oczekiwania  za miesiąc sprawozdawczy październik 2010 r., należało podstawić do wzoru dane wszystkich osób skreślonych z listy oczekujących z powodu udzielenia świadczenia w okresie od 01 maja do 31 października br.
Reasumując, średni czas oczekiwania jest  ilorazem sumy liczby dni oczekiwania każdej osoby skreślonej w okresie ostatnich 6-ciu miesięcy z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia i łącznej liczby osób skreślonych w ostatnich 6-ciu miesiącach z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia.
Z uwagi na powyższe, wnosimy o ponowne przeanalizowanie przesłanych sprawozdań, prześledzenie mechanizmów generujących statystyki - szczególnie pod kątem ich zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz pilne dokonanie korekt w przypadku stwierdzenia błędów obliczeniowych w przedmiotowych sprawozdaniach.


                                                                                              
Wydział Spraw Świadczeniobiorców
(012) 29 88 307
(012) 29 88 306


 
Wszystkie aktualności