TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie wystawiania rachunków za świadczenia opieki zdrowotnej wykonane w 2012 roku na podstaw

17-05-2012
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie wystawiania rachunków za świadczenia opieki zdrowotnej wykonane w 2012 roku na podstawie zawartych umów

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie przypomina, że według przepisów obowiązującej ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz.U. Nr 112 poz. 654), wystawcami rachunków za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w 2012 roku na podstawie umów zawartych z Małopolskim OW NFZ, są świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dania 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z zm.).
Oznacza to, że nazwa wystawcy rachunku wpisana słownie lub w formie pieczęci powinna być zgodna z nazwą świadczeniodawcy ujawnioną we właściwym rejestrze tj. Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Rachunki z błędnie wskazaną nazwą wystawcy jako nieprawidłowe nie będą stanowiły podstawy płatności do czasu ich poprawienia.
Dodatkowo prosimy wystawców Faktur VAT o zwrócenie uwagi na umieszczenie na fakturze podstawy zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
Tel 12 29-88 265
Wszystkie aktualności