Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie zmiany w sposobie wykazywania kosztów świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji d

16-05-2012

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie zmiany w sposobie wykazywania kosztów świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji dla pacjentów uprawnionych z państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – Norwegii, Islandii, Lichtensteinu

W ślad za informacją przekazaną polskiej władzy właściwej przez Sekretariat Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego informujemy, że w odniesieniu do państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – Norwegii, Islandii, Lichtensteinu - z dniem 01.06.2012 r. będą miały zastosowanie:
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.UE.L.2009.284.43),

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.UE.L.09.284.1).


W związku z tym, Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie mógł od wspomnianej daty występować do Norwegii, Islandii oraz Lichtensteinu o zwrot poniesionych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej po stawkach ryczałtowych, tylko według faktycznie poniesionych wydatków. Zatem poniesione przez NFZ koszty świadczeń udzielonych na podstawie poświadczenia wydanego dla zarejestrowanego formularza E109 lub E121 będą wykazywane na formularzu E125PL, a nie jak obecnie na formularzu E127PL.

Powyższe sprawia, że koszty świadczeń zdrowotnych udzielonych w Polsce w oparciu o przepisy o koordynacji osobom uprawnionym z Norwegii, Islandii oraz Lichtensteinu, na podstawie okazanego poświadczenia do formularza E109 lub E121, powinny być wykazywane przez świadczeniodawców na tych samych zasadach jak ma to miejsce w przypadku poświadczeń wydanych w ślad za formularzem E109 lub E121 wystawionych przez państwa Unii Europejskiej oraz Szwajcarii.
Innymi słowy oznacza to, iż świadczenia wykonane na podstawie poświadczeń do formularzy E109 oraz E121 (niezależnie od kraju, którego dotyczą) powinny być od 1 czerwca 2012 r. wykazywane przez świadczeniodawców na takich samych zasadach, bez względu na rodzaj poświadczenia. Przez świadczenia realizowane po 01.06.2012 r. należy rozumieć wszystkie świadczenia, dla których warunki finansowania (miesiąc sprawozdawczy) będą wyznaczone z miesiąca czerwca 2012 r. i miesięcy późniejszych.

Ponadto, Narodowy Fundusz Zdrowia pragnie przypomnieć o ciążących na świadczeniodawcach obowiązkach wynikających z §17 ust. 4, §18 ust. 6 oraz §19 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) polegających na rozliczaniu na odrębnych rachunkach dotyczących poszczególnych osób, świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji, rozliczanych na podstawie formularza E 125PL.
Sekcja Rozliczeń Międzynarodowych
Tel. 12 29 88 328
Wszystkie aktualności