Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie zmiany Zarządzenia nr 82/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniającego

19-01-2011

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie zmiany Zarządzenia nr 82/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie informuje, iż w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku Zarządzenia nr 82/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Oferenci będący zakładami opieki zdrowotnej składają oświadczenie o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do zarządzenia zamiast dotychczas wymaganych; decyzji o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia, albo wypisu z takiego rejestru, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z powyższym zmianie uległo brzmienie załącznika nr 3 do  zarządzenia.

Przepisy Zarządzenia nr 82/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2010 r. stosuje się do postępowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ogłoszonych po dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia tj. po 1 stycznia 2011 roku.  

Wszystkie aktualności