TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla uprawnionych lekarzy oraz świadczeniodawców w sprawie wydawania bloczków różowych recept zgodnych ze wzorem obowią

13-12-2012

Komunikat dla uprawnionych lekarzy oraz świadczeniodawców w sprawie wydawania bloczków różowych recept zgodnych ze wzorem obowiązującym od 1 stycznia 2013 roku


Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje, że od dnia 13 grudnia 2012 r. rozpoczyna dystrybucję druków recept różowych zgodnych ze wzorem obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. Wzór recept określony został w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2012.260).

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z §31 ww. rozporządzenia dotychczasowe druki recept różowych opatrzone 20 cyfrowymi numerami rozpoczynającymi się od cyfr 06, mogą być wykorzystywane do 31 grudnia 2012 r.

Nowe druki recept różowych można otrzymać na dotychczasowych zasadach w miejscach dystrybucji:

Kraków - Wydział Gospodarki Lekami, ul. Racławicka 56a
poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00
Tarnów - Delegatura MOW NFZ, Al. Solidarności 5-9
poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00
Nowy Sącz - Delegatura MOW NFZ, ul. Jagiellońska 52
poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00
Nowy Targ – Delegatura MOW NFZ, ul. Jan Kazimierza 22
poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00

UWAGA

Recepty różowe wydawane są:

1. na wniosek świadczeniodawcy dla lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego,
2. osobie uprawnionej, którą zgodnie z art. 2.14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.11.122.696 z późn. zm.) jest:
a) lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub felczer ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czyli lekarz będący świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo lekarz, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
b) lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer, z którymi Fundusz zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych,
c) lekarz, lekarz dentysta, felczer starszy felczer posiadający prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu, a z którym Fundusz zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych dla wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

 

 


                                                                                                                          Wydział Gospodarki Lekami
                                                                                                                                    Małopolski OW NFZ
                                                                                                                                   tel. 12/29-88-477, 466

 

 

Wszystkie aktualności