Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla wszystkich Świadczeniodawców w sprawie identyfikatorów osób stosowanych w sprawozdawczości z zakresu list oczekują

10-05-2012
Komunikat dla wszystkich Świadczeniodawców w sprawie identyfikatorów
osób stosowanych w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących
 
 
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że Świadczeniodawcy realizujący świadczenia, o których mowa w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801, z późn. zm.), przekazujący dodatkowe dane z zakresu list oczekujących, tj. dane dotyczące osób oczekujących według stanu na ostatni dzień miesiąca oraz osób skreślonych z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym, mogą posługiwać się w sprawozdawczości wskazanymi w poniższej tabeli identyfikatorami osób:
 
 
Identyfikatory osób stosowane w sprawozdawczości
Lp.
Identyfikator
Kod
Wymagany
1
numer PESEL
P
zawsze w przypadku osoby, która ma nadany numer PESEL
2
osobisty numer identyfikacyjny
R
zawsze w przypadku osoby uprawnionej
do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, bez względu na to,
czy ma nadany numer PESEL
3
seria i numer dowodu osobistego
D
w przypadku gdy osoba nie ma nadanego numeru PESEL lub osobistego numeru identyfikacyjnego
4
seria i numer paszportu
T
5
nazwa, seria, i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość
I
 
W przypadku dzieci do 6. miesiąca życia, które nie posiadają żadnego z identyfikatorów wymienionych w powyższej tabeli, należy posłużyć się identyfikatorem jednego z rodziców albo opiekuna prawnego. Zalecane jest, aby w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących posługiwać się konsekwentnie tym samym identyfikatorem od momentu wpisu na listę oczekujących do skreślenia z listy. Jeśli zatem przy wpisie na listę oczekujących dziecka do 6. miesiąca życia został wykorzystany np. PESEL matki, wówczas przy przekazywaniu informacji o osobach skreślonych z listy oczekujących świadczeniodawca również powinien posłużyć się dla tego dziecka numerem PESEL matki.
 
 
Wydział Spraw Świadczeniobiorców
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  
tel. (12) 29-88-306
(12) 29-88-315
Wszystkie aktualności