Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

KOMUNIKAT do świadczeniodawców sprawozdających informacje z zakresu kolejek oczekujących

09-10-2007

KOMUNIKAT
do świadczeniodawców sprawozdających informacje z zakresu kolejek oczekujących

W związku z utrzymującą się niezadowalającą sytuacją nagminnego przekazywania przez niektórych Świadczeniodawców błędnych danych w odniesieniu do liczby oczekujących oraz średniego i rzeczywistego czasu oczekiwania, Wydział Spraw Świadczeniobiorców MOW NFZ ponownie wnosi o wnikliwą analizę przesyłanych raportów, zwracając szczególną uwagę na następujące pola:

 • liczba oczekujących - liczba osób aktualnie oczekujących, którym do dnia sporządzenia informacji nie zostało udzielone świadczenie zdrowotne, stan na ostatni dzień miesiąca (bez względu na termin zapisu),
 • średni czas oczekiwania - przewidywany średni czas oczekiwania, określony przez Świadczeniodawcę (w dniach), na podstawie jego doświadczenia (zgodnie z § 7 ust.3, § 11 oraz załącznikiem nr 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006r., Dz. U. 06.114.780),
 • rzeczywisty czas oczekiwania - średni rzeczywisty czas oczekiwania obliczany (w dniach), odrębnie dla każdej kategorii: pilny, stabilny (zgodnie z § 7 ust.3, § 11 oraz załącznikiem nr 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006r., Dz. U. 06.114.780),
 • data ostatniej oceny kolejki - data dokonania ostatniej oceny kolejki przez powołany u Świadczeniodawcy zespół oceny przyjęć (zgodnie z art.21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U.04.210.2135 z późn. zm.),
 • liczba oczekujących wpisanych od 01.01.2007r.- liczba osób aktualnie oczekujących w kolejce (stan na ostatni dzień miesiąca, dotyczy tylko osób zapisanych w 2007 r.).

  Zgodnie z ustalonym sposobem prowadzenia list oczekujących:

   

 • na listach oczekujących dla wybranych procedur należy wykazywać tylko i wyłącznie Świadczeniobiorców oczekujących na procedurę ze słownika (Słownik procedur zawierający słownik wybranych procedur do sprawozdawczości z kolejek oczekujących),
 • na listach oczekujących dla wybranych komórek organizacyjnych (Słownik komórek - wersja aktualna zawierający słownik wybranych komórek organizacyjnych do sprawozdawczości z kolejek oczekujących), należy wykazać Świadczeniobiorców oczekujących na świadczenia, którzy nie są uwzględnieni na listach oczekujących dla wybranych procedur
 • w przypadku, gdy aktualnie na liście oczekujących nie ma pacjentów zapisanych przed rokiem 2007, "liczba oczekujących" i "liczba oczekujących wpisanych na listę od 1 stycznia 2007r" przyjmuje tą samą wartość.

  Jednocześnie przypominamy wszystkim Świadczeniodawcom zobowiązanym do przesyłania informacji o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, że informacje za dany miesiąc powinny być przesłane do MOW NFZ w terminie od 1-go do 10-go dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

  Dodatkowo informujemy, iż w ostatniej nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie list oczekujących zmianie uległy zapisy art. 21 i 23. Ponadto dodano art. 47c, zgodnie z którym - inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz świadczeniobiorcy posiadający tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Oznacza to, że ww. osoby nie mogą być umieszczane przez świadczeniodawców na listach oczekujących. • Wydział Spraw Świadczeniobiorców
  Tel: (012) 29 88 307

  Wszystkie aktualności