Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dotyczący ogłoszonych postępowań konkursowych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej - wymagania do

06-12-2012

Komunikat dotyczący ogłoszonych postępowań konkursowych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej - wymagania dodatkowe

                     
W przypadku spełniania przez oferentów wymagań dodatkowych określonych w materiałach informacyjnych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie informuje o konieczności dołączenia do oferty:

 -  dokumentu potwierdzającego, że świadczenia realizowane będą przez pielęgniarkę z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie opieki długoterminowej, lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub zachowawczego, lub rodzinnego, lub pielęgniarstwa środowiskowego, lub pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub pielęgniarstwa pediatrycznego, lub pielęgniarstwa geriatrycznego, lub pielęgniarstwa opieki paliatywnej lub ukończonym kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej;
- dokumentu potwierdzającego posiadane doświadczenie zawodowe – w przypadku, gdy pielęgniarka posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w opiece w środowisku domowym, w tym w domu pomocy społecznej na stanowisku pielęgniarki;
- umowy użyczenia lub oświadczenia właściciela o udostępnieniu danego samochodu wraz z kserokopią dowodu rejestracyjnego pojazdu – gdy oferent zapewnia samochód osobowy (z gwarantowaną gotowością użytkowania);
- CERTYFIKAT ISO w zakresie usług medycznych - ważny w dniu zawarcia umowy - jeżeli oferent taki posiada.

Podkreślić należy, że uznanie wyżej wymienionych odpowiedzi ankietowych i uzyskanie dodatkowych punktów w ocenie oferty, nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku dołączenia do oferty wyszczególnionych kserokopii dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem).

Ponadto informujemy, że w przypadku, gdy pielęgniarka zgłoszona do oferty jest w trakcie w/w specjalizacji lub kursów należy dołączyć kserokopię dokumentu  poświadczającego, że spełnia ona wymagane kwalifikacje. 

Dodatkowo prosimy dołączyć oświadczenie (osobne dla każdej zgłoszonej w ofercie pielęgniarki), że nie jest ona zatrudniona w domu pomocy społecznej lub odpowiednio nie realizuje zadań pielęgniarki POZ.

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
(12)  29-88-162,135

Wszystkie aktualności