TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dotyczący zmian w sposobie wystawiania oraz realizacji recept lekarskich

09-10-2014

Komunikat dotyczący zmian w sposobie wystawiania oraz realizacji recept lekarskich

Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje o wejściu w życie przepisów zmieniających sposób wystawiania i realizacji recept lekarskich.
Wprowadzone zmiany polegają przede wszystkim na wydłużeniu okresu, na jaki może zostać wystawiona recepta, oraz zwiększeniu ilości leku, jaką można przepisać na jednej recepcie.

WYSTAWIANIE RECEPT

 

Dotychczasowe przepisy

Obecne przepisy

Jednorazowo przepisana ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego – max. na 90 dni stosowania, przy podaniu na recepcie sposobu dawkowania

Jednorazowo przepisana ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego – max. na 120 dni stosowania, przy podaniu na recepcie sposobu dawkowania

Do 3 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 90 dni terapii

Do 12 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni terapii.

Zastrzeżenie – na jednej recepcie nie można przekroczyć ilości na 120 dni stosowania

Do 6 recept na środki antykoncepcyjne na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 6-miesięcznego stosowania

Do 6 recept na środki antykoncepcyjne na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 6-miesięcznego stosowania

Pojedyncza ilość leku recepturowego

Podwójna ilość leku recepturowego

Pojedyncza ilość leku recepturowego

Dziesięciokrotna ilość leku recepturowego na maści, kremy, mazidła, pasty albo żele do stosowania na skórę

Do 3 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 90 dni terapii

Do 16 recept niezbędnych łącznie do max. 120 dniowej terapii, w przypadku recept  na lek recepturowy w postaci maści, kremów, mazideł, past albo żeli do stosowania na skórę

Na recepcie dotyczącej preparatu, który zawiera środki odurzające lub substancje psychotropowe należy dodatkowo umieścić, ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie

 

Na recepcie dotyczącej preparatu, który zawiera środki odurzające lub substancje psychotropowe należy dodatkowo umieścić, sumaryczną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie

albo

ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki

Recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P może dotyczyć takiej ilości środka lub substancji, która nie przekracza zapotrzebowania pacjenta na miesięczną kurację

Recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P może dotyczyć takiej ilości środka lub substancji, która nie przekracza zapotrzebowania pacjenta na maksymalnie 90 dni stosowania.

Brak zapisu

Na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P można wystawić do 3 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 90 dni terapii, przy podaniu sposobu dawkowania

Jeżeli przepisana dawka jednorazowa lub dobowa leku zawierającego w swoim składzie środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P przekracza dawkę maksymalną określoną w Farmakopei Europejskiej, Farmakopei Polskiej lub odpowiedniej farmakopei uznawanej w państwach członkowskich Unii Europejskiej albo w Charakterystyce Produktu Leczniczego, a także w przypadku, gdy dawki maksymalnej nie określa Farmakopea Europejska, Farmakopea Polska lub odpowiednia farmakopea uznawana w państwach członkowskich Unii Europejskiej albo Charakterystyka Produktu Leczniczego, osoba wystawiająca receptę zobowiązana jest obok przepisanej dawki postawić wykrzyknik i zapisać ją słownie oraz umieścić swój czytelny podpis i pieczęć.

Zapis usunięty

Przez pojedynczą ilość leku recepturowego należy rozumieć ilość leku, za którą pacjent wnosi opłatę ryczałtową; ilości te określono obecnie następująco:

o do 20 szt. proszków dzielonych,
o do 80 g proszków niedzielonych (prostych i złożonych),
o do 12 szt. czopków, globulek, pręcików,
o do 250 g roztworów, mikstur, zawiesin, emulsji,
o do 500 g płynnych leków do stosowania zewnętrznego (jeżeli zawierają spirytus, jego ilość w przeliczeniu na spirytus 95% nie może przekroczyć 100 g),
o do 100 g maści, kremów, mazideł, past oraz żeli,
o do 40 g kropli do użytku wewnętrznego i zewnętrznego,
o do 100 g mieszanek ziołowych,
o do 30 szt. pigułek,
o do 500 g klein,
o do 10 g kropli do oczu, uszu i nosa oraz maści do oczu, uszu i nosa sporządzanych w warunkach aseptycznych.

REALIZACJA RECEPT

 

Dotychczasowe przepisy

Obecne przepisy

Refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, wydaje się w ilość przeznaczonej do max. 90 dniowego stosowania, wyliczonego na podstawie podanego na recepcie sposobu dawkowania

Refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, wydaje się w ilość przeznaczonej do max. 120 dniowego stosowania, wyliczonego na podstawie podanego na recepcie sposobu dawkowania

Jeżeli na recepcie podano sposób dawkowania, a ilość leku wydanego przekraczałaby ilość leku przeznaczoną do 90-dniowego stosowania, lek wydaje się w ilości maksymalnie zbliżonej do ilości określonej na recepcie, chyba że należy wydać jedno najmniejsze opakowanie leku określone w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych.

Jeżeli na recepcie podano sposób dawkowania, a ilość leku wydanego przekraczałaby ilość leku przeznaczoną do 120-dniowego stosowania, lek wydaje się w ilości maksymalnie zbliżonej do ilości określonej na recepcie, chyba że należy wydać jedno najmniejsze opakowanie leku określone w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych.

Brak zapisu

Jeżeli ze wskazanego przez osobę wystawiającą receptę sposobu dawkowania nie można obliczyć sumarycznej ilości przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych, osoba wydająca przyjmuje, że są to dwa najmniejsze opakowania określone w wykazie określonym w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.), a w przypadku leków niepodlegających refundacji - dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Recepty, na których przepisano preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P, są realizowane nie później niż w ciągu 14 dni od daty ich wystawienia.

Recepty, na których przepisano preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P, są realizowane nie później niż w ciągu 30 dni od daty ich wystawienia.

Podstawy prawne
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2014.1239)
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U.2014.1172)

Wydział Gospodarki Lekami
Małopolski OW NFZ

Wszystkie aktualności