Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

KOMUNIKAT W SPRAWIE ANEKSOWANIA UMÓW NA 2015 r. - PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

18-12-2014
Szanowni Państwo,
 
 
 
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie uprzejmie informuje o podpisaniu przez Prezesa NFZ zarządzenia nr 86/2014/DSOZ z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. Przepisy powyższego zarządzenia stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w roku 2015.
 
 
 
W związku z wejściem w życie powyższej regulacji Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie przekazuje Państwu za pomocą Portalu Świadczeniodawcy (ISI) egzemplarz aneksu do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na rok 2015 w wersji elektronicznej wraz z wskazanymi załącznikami. Uprzejmie prosimy o zaznajomienie się z przekazanym egzemplarzem aneksu do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju poz.
 
 
 
Po zapoznaniu się z treścią aneksu oraz dokładnym sprawdzeniu poprawności zawartych w nim da­nych prosimy Państwa o jego wydrukowanie w 2 egzemplarzach, opieczętowanie i podpisanie przez osobę upoważnioną do występowania w imie­niu Świadczeniodawcy obydwu egzemplarzy aneksu oraz załączników, w miej­scu przeznaczonym na podpis i pieczęć Świadczeniodawcy.
 
 
 
Po dokonaniu powyższych czynności, prosimy Państwa o odesłanie aneksu wraz załącznikami na adres siedziby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie, ul. Józefa 21, 31 – 056 Kraków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku. Informujemy również o możliwości odesłania podpisanego aneksu do umowy poprzez usługę kurierską na koszt NFZ. W tym zakresie dodatkowa informacja uzupełniająca została zawarta w przekazanym załączniku o nazwie „kurier”.
 
Jednocześnie do niniejszego aneksu przesłane zostają dodatkowe załączniki, stanowiące m.in. list Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza skierowany do Państwa jako do jednego z filarów systemu opieki zdrowotnej oraz adresatów wprowadzanych zmian oraz  prezentacje dotyczące zmian finansowych w podstawowej opiece zdrowotnej od 2015r.
 
 
W razie jakichkolwiek wątpliwości dodatkową informację można uzyskać pod nr. tel.:
12 29 -88-187, 12 29 -88-189, 12-29-88-267, 12 29-88-122
Wszystkie aktualności