Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie rozliczenia umów za 2009 rok

12-01-2010

Komunikat w sprawie rozliczenia umów za 2009 rok

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z §27 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81 poz. 484) ostateczne rozliczenie wykonania umowy następuje  w terminie 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego tj.  w przypadku roku 2009 do dnia 15 lutego 2010r.
 
Prosimy zatem o uzupełnienie brakującej sprawozdawczości za ww. okres rozliczeniowy w terminie do dnia 18 stycznia 2010r. Przesłana w tym terminie sprawozdawczość z  realizacji umów pozwoli na dokonanie  analiz związanych z wykonaniem planu finansowego Oddziału za 2009 rok  oraz stanowić będzie podstawę   do ewentualnego opracowania na wniosek świadczeniodawcy propozycji aneksów rozliczających rok 2009, sporządzonych według jednolitych zasad.

Równocześnie prosimy o zwrot w powyższym terminie wszystkich nie odesłanych jeszcze aneksów dotyczących roku 2009; nie dostarczenie ich do MOW NFZ do dnia 18 stycznia 2010 r. (decyduje data wpływu do MOW NFZ) stawia płatnika wobec konieczności uznania Państwa stanowiska za brak akceptacji aneksu przez świadczeniodawcę.

Jednocześnie, w przypadku Państwa zainteresowania otrzymaniem propozycji aneksu rozliczającego rok 2009, prosimy o przesłanie również w terminie do dnia 18 stycznia 2010 r. do MOW NFZ odpowiedniego wniosku (wzór w załączeniu), który umożliwi przygotowanie takiej propozycji.

       Dyrektor Małopolskiego OW NFZ
        Barbara Bulanowska

załącznik - wzór wniosku

Wszystkie aktualności