Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie sposobu rozliczania leków stosowanych w chemioterapii sprowadzanych w trybie importu docelowego

02-07-2012
Komunikat w sprawie sposobu rozliczania leków stosowanych w chemioterapii sprowadzanych w trybie importu docelowego
 
 
W związku z wątpliwościami świadczeniodawców dotyczącymi sposobu rozliczania leków stosowanych w chemioterapii sprowadzanych z zagranicy na podstawie zgody Ministra Zdrowia wydanej w trybie art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że:
 
Art. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne zakłada możliwość składania wniosków dotyczących importu docelowego nie tylko przez świadczeniodawców, ale również przez hurtownie farmaceutyczne.
 
Zarządzeniem Nr 34/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 czerwca 2012 r.  zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia wprowadzono w § 15 ust. 12 zapis:
 
Rozliczenie substancji czynnych wymienionych w części D Katalogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów sprowadzonych z zagranicy w trybie importu docelowego dla ratowania życia lub zdrowia pacjentów jest możliwe w przypadku, gdy sprowadzenie produktu leczniczego z zagranicy nastąpiło na podstawie zgody Ministra Zdrowia wydanej w trybie art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z  późn. zm.).
 
Zarządzenie nakłada obowiązek dołączenia do sprawozdania świadczeniodawcy, w celu dokonania rozliczenia, kopii decyzji Ministra Zdrowia oraz listy pacjentów, których dotyczy zapotrzebowanie, obejmującej imię, nazwisko, wiek, numer PESEL.
 
W związku z powyższym w celu przedstawienia wymaganych przez NFZ dokumentów świadczeniodawca w przypadku, gdy nie jest wnioskodawcą, powinien wykazać kopię decyzji MZ wydaną dla hurtowni farmaceutycznej, fakturę na zakup leków z partii pochodzącej z importu docelowego oraz listę pacjentów (imię, nazwisko, wiek, nr PESEL), którym podano przedmiotowe substancje również z własnego systemu informatycznego.
 
W przypadku gdy świadczeniodawca nie ma możliwości uzyskania i przedstawienia  kopii decyzji MZ wydanej dla hurtowni farmaceutycznej, w przypadku, gdy nie był wnioskodawcą, na sprowadzenie z zagranicy leków cytostatycznych, nadal może je rozliczyć wykorzystując standardową część Katalogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów zgodnie z dotychczasowymi zasadami po ustalonej przez NFZ wycenie punktowej.
 
Wszystkie aktualności