Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Konkurs ofert - Leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe)

01-08-2017

Komunikat dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert na realizację od dnia 1 października 2017 r. umów w rodzaju: Leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) w zakresach:

 1. Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych  (ICD-10 N 25.8)
 2. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego
 3. z wiekiem (AMD) (ICD-10 H35.3)
 4. Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek (ICD-10 N 18)
 5. Leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych (ICD-10 N 25.8)
 6. Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (ICD-10 G.20)
 7. Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA) ICD-10 Q85.1

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż przed przystąpieniem do przygotowywania oferty w postepowaniach konkursowych w wyżej wymienionych zakresach należy wnikliwie zapoznać się z zapisami aktów prawnych wskazanych w ogłoszeniu danego postępowania.

Jednocześnie MOW NFZ w związku z licznymi pytaniami potencjalnych Oferentów przekazuje poniżej wyjaśnienia najistotniejszych kwestii związanych z ogłaszanymi przez MOW NFZ postępowaniami w w/w zakresach.

 1. APLIKACJA OFERTOWANIE

W trosce o zachowanie właściwego przebiegu postępowań konkursowych, konieczne jest korzystanie z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania.

 1. POSTĘPOWANIE
  1. Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Zgodnie z zapisami: „Procedury konkursu ofert lub rokowań prowadzonych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”, określenie „maksymalnej liczby umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania”, należy rozumieć jako maksymalną liczbę miejsc udzielania świadczeń określonych w ofertach, które zostaną wybrane w wyniku tego postępowania”.

 1. Cena oczekiwana

Informujemy, iż zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 53/2017/DGL zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), oczekiwana przez Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ cena za punkt w omawianych postępowaniach wynosi 1,00 zł – zarówno dla świadczeń nierzeczowych i leków w programach lekowych.

 1. OFERTA
  1. Należy zwrócić szczególną uwagę na Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) stanowiące załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 41/2017/DGL Prezesa NFZ z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) (zwanego dalej zarządzeniem nr 41) w części dotyczącej „organizacji udzielania świadczeń” czyli na wskazane miejsca udzielania świadczeń w danym programie pod kątem posiadania wymaganych wpisów w Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Jednocześnie w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi sformułowania np. „oddział z poradnią w lokalizacji” w w/w wymaganiach wobec świadczeniodawców, uprzejmie informujemy, iż Oferent w przypadku takiego zapisu aby kompleksowo realizować świadczenia w ramach danego programu powinien złożyć ofertę zarówno na oddział jak i na poradnię.
  2. Należy mieć na względzie fakt, iż do realizacji świadczeń w danym programie lekowym upoważniony jest wyłącznie personel wymieniony w załączniku nr 4 do zarządzenia 41 i tylko taki należy wskazać w formularzu ofertowym w części WYKAZ PERSONELU. Nie należy w ofertach zamieszczać danych np.  o lekarzach innych specjalności lub nie posiadających wymaganego stopnia wymaganej specjalizacji. Warto podkreślić, iż aplikacja ofertowa umożliwia też całkowite usunięcie z przygotowywanej oferty zaimportowanych z profilem potencjału konkretnych osób lub sprzętu.
  3. Należy zwrócić szczególną uwagę czy dane w formularzu ofertowym w części PODWYKONAWCY zawierają wszystkich podwykonawców, z którymi Oferent posiada zawartą umowę na podwykonawstwo świadczeń niezbędnych do realizacji danego programu lekowego, zgodnie z Wymaganiami wobec świadczeniodawców stanowiącymi załącznik nr 4 do zarządzenia 41.
  4. W przypadku realizacji części świadczeń przy pomocy podwykonawcy do oferty należy dołączyć umowę z podwykonawcą ze wskazaniem: zakresu podwykonawstwa, okresu obowiązywania umowy i zapisem dotyczącym wyrażenia zgody na poddanie się przez podwykonawcę kontroli NFZ na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z Dyrektorem oddziału Funduszu. W przypadku braku zawartej umowy, wystarczające jest zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z Oferentem wraz ze wskazaniem przedmiotu umowy i wyżej opisanym zastrzeżeniem o kontroli NFZ.
  5. W przypadku przedstawienia kopii polisy OC, której termin ważności wygasa w trakcie trwania umowy (umowa zawierana jest do 30 czerwca 2021r) należy przedstawić oświadczenie Oferenta, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie przedłużona na cały okres obowiązywania umowy z MOW NFZ ze wskazaniem dat, sum gwarancyjnych oraz podstawy prawnej (Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2011.293.1729)).  W przypadku braku polisy, Oferent może złożyć umowę przedwstępną lub inny dokument, w tym także oświadczenie Oferenta, stwierdzające jasno, że umowa o odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy z MOW NFZ, ze wskazaniem dat, sum gwarancyjnych i podstawy prawnej (j.w. Rozporządzenie Ministra Finansów (Dz.U.2011.293.1729)).
  6. Każdą stronę dokumentów załączanych do oferty (nie tylko formularz ofertowy ale także umowy podwykonawców, polisa ubezpieczeniowa), należy opatrzyć kolejnym numerem oraz podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania oferenta, zgodnymi z załączonym do oferty wzorem podpisów.
  7. Wszelkie kopie dokumentów dołączane do formularza ofertowego muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.
  8.  Należy zwrócić uwagę na prawidłowe zapisanie nośnika danych z ofertą – czy wersja elektroniczna oferty zapisana jest w poprawnym formacie, czy nie brakuje zapisanego pliku na nośniku elektronicznym oraz czy nośnik elektroniczny został załączony i prawidłowo opisany: wyraz: „oferta”, nazwa i adres oferenta, kod i przedmiot postępowania.
  9. Należy sprawdzić czy dołączono do oferty wszystkie załączniki wymagane Zarządzeniem Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, m.in. oświadczenie o wpisach do rejestrów, oświadczenie oferenta odwołujące do innego postępowania (jeśli zasadne), oświadczenie oferenta o zastrzeżeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy, zgoda na doręczenie przez komisję konkursową oświadczeń i zawiadomień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (charakter fakultatywny), czy też oświadczenie zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do w/w Zarządzenia.
  10. Należy sprawdzić czy dołączono do oferty oświadczenie o samodzielności realizacji umowy bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy oraz pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta w szczególności do złożenia oferty, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania oferenta wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą – w obu przypadkach, jeśli zasadne.
 2. PYTANIA ANKIETOWE 

W odniesieniu do pytań ankietowych przygotowanych w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów  o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1372 z późn.zm.) zwanego „ws. kryteriów” prosimy o udzielanie odpowiedzi odrębnie dla każdego zgłoszonego w ofercie miejsca udzielania świadczeń (osobno dla oddziału, osobno dla poradni itd.). Dodatkowo wyjaśniamy, że w punkcie III. Dostępność, Kategoria - 1. Czas pracy poradni, L.p. 1.1 dla programów nieonkologicznych oraz onkologicznych wymóg Co najmniej 2 dni w tygodniu, przez co najmniej 6 godzin dziennie,  należy rozumieć jako czas pracy poradni wyodrębniony na realizację określonego programu lekowego.

Wydział Gospodarki Lekami, Małopolski OW NFZ – tel. 12 29-88-489, 479, 491

Wszystkie aktualności