Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Konkurs ofert na 2017 rok i lata następne w rodzaju LECZNICTWO UZDROWISKOWE

12-10-2016

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje iż w dniu 12 października 2016 roku zostały opublikowane ogłoszenia o postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe na 2017 rok i lata następne.

Przeglądarka postępowań konkursowych 

Poszczególne postępowania (obejmujące obszarem terytorialnym województwo małopolskie), dotyczą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w następujących zakresach:

  • uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci
  • uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych
  • uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat
  • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych
  • uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym
  • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych w nich zawartych.

Oferty należy składać w budynku Małopolskiego OW NFZ przy ul. Batorego 24 w Krakowie w godz:. 08:00 do 16:00 (wtorek-czwartek.), 08.00-17.00 (poniedziałek), 08.00-15.00 (piątek) lub przesłać drogą pocztową w terminie do dnia 27 października 2016 roku. Proszę równocześnie o zwrócenie uwagi na § 17 ust 2 zarządzenia nr 12/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z którym ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli:

  1. data jej nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej nie jest późniejsza niż termin składania ofert określony w ogłoszeniu, oraz
  2. wpłynie ona do oddziału Funduszu nie później niż na jeden dzień przed terminem otwarcia ofert

obydwa warunki muszą być spełnione łącznie.

Ceny oczekiwane 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 

Najnowsza wersja aplikacji ofertowej NFZ-KO

 

Wszystkie aktualności