Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR)

04-07-2017

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie: koordynowanej opieki nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) na okres: nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860 i 1948), w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860)

Małopolski Oddział Wojewódzki  Narodowego Funduszu Zdrowia
Adres: ul. Józefa 21; 31-056 Kraków

informuje o rozpoczęciu naboru i zaprasza do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  w zakresie: koordynowanej opieki nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

(PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

  • 85110000-3 Usługi szpitalne i podobne;
  • 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne;
  • 85143000-3 Usługi ambulatoryjne;
  • 85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi;
  • 85312120-6 Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną;
  • 85312500-4 Usługi rehabilitacyjne,
  • 85111500-5 Usługi szpitalne psychiatryczne

(kod i nazwa przedmiotu zamówienia zgodne w obowiązującym WSZ)  na obszarze: województwa małopolskiego):

Obowiązujące stawki produktów jednostkowych dedykowanych do rozliczania świadczeń w poszczególnych zakresach określone w załączniku nr 1,  do zarządzenia Nr 32/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wnioski o zawarcie umowy mogą składać świadczeniodawcy posiadający zawartą z Funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie:

  • świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży oraz realizujący świadczenia dedykowane osobom z autyzmem dziecięcym lub świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, przez co najmniej 2 lata poprzedzające złożenie wniosku o zawarcie umowy.

Wnioski o zawarcie umów, powinny być sporządzone zgodnie w postanowieniami zarządzenia Nr 32/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 maja 2017 roku, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego.

Wniosek winien być złożony nie później niż do 10-go dnia każdego miesiąca, w celu zawarcia umowy od 1-go dnia następnego miesiąca.

Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie wniosku w formie papierowej.

Materiały dotyczące niniejszego postępowania, dostępne są w siedzibie Małopolskiego OW NFZ, adres: Józefa 21, 31-056 Kraków, w godzinach 08:00 do 16:00 lub na stronie internetowej Oddziału/ 

Wnioskujący może złożyć w Małopolskim OW NFZ tylko jeden wniosek dotyczący określonego zakresu świadczeń. W przypadku, gdy wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane na obszarze działania więcej niż jednego oddziału wojewódzkiego Funduszu, składa wnioski w Oddziałach Wojewódzkich Funduszu właściwych ze względu na miejsce udzielania świadczeń.

Cena oczekiwana: 1 pkt = 1,00 zł

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
tel. 29 88 158, 107, 152,123, 318

Wszystkie aktualności