TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Kształcenie przeddyplomowe w ramach kwalifikacji PSZ

22-06-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  13 czerwca 2017 r.  w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ustalone zostały dodatkowe profile systemu zabezpieczenia, w ramach których świadczeniodawca zakwalifikowany do danego poziomu systemu zabezpieczenia  udziela świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego w trybie hospitalizacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, w przypadku: świadczeniodawcy zakwalifikowanego do poziomu szpitali I stopnia, szpitali II stopnia lub szpitali onkologicznych lub pulmonologicznych – profile systemu zabezpieczenia, w ramach których świadczeniodawca realizuje zadania polegające na kształceniu przeddyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, na podstawie umowy, o której mowa w art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o  działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260).

Zgodnie natomiast z § 4 ust. 1 pkt 2. Świadczeniodawca  udziela świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach dodatkowych profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów świadczeń, o których mowa w § 3 w/w rozporządzenia , jeżeli w zakresie wskazanych dodatkowych profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów świadczeń: w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia przekaże dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia kopię umowy, o której mowa w art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o  działalności leczniczej, której okres trwania wynosi co najmniej dwa ostatnie lata kalendarzowe, i która obowiązuje w dniu ogłoszenia pierwszego wykazu, o którym mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w odniesieniu do świadczeniodawców i profili systemu zabezpieczenia wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3.

W związku z powyższym Małopolski OW NFZ oczekuje przesłania stosownych umów wraz z jednoznacznym wskazaniem zakresów/profili których dotyczą, przy zachowaniu powyżej określonego terminu.

 

Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
(012) 12 2988496
(012) 12 2988123
(012) 12 2988333

Wszystkie aktualności