Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Nowy sposób realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

05-12-2019

Zgodnie z przepisami art. 2 Ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1096) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1555) od 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać nowe zasady wypisywania i realizacji zleceń na wyroby medyczne oraz nowy wzór zlecenia (4 strony) – Rozp. MZ wprowadzające nowy wzór zlecenia w załączeniu. 

Tym samym ulegnie zmianie sposób potwierdzania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Uprawnienia pacjentów do refundacji wyrobów medycznych, będą weryfikowane i potwierdzane za pośrednictwem serwisów internetowych i usług informatycznych na etapie wypisywania zaopatrzenia przez osobę uprawnioną (np. lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta).

W przypadku braku dostępu do serwisów internetowych i usług informatycznych, weryfikacja zleceń i potwierdzanie prawa do świadczenia, będzie miała miejsce w dowolnie wybranym przez świadczeniobiorcę Oddziale Wojewódzkim NFZ na terenie całej Polski, w tym na terenie województwa małopolskiego w Punktach Obsługi.

Nie będzie zatem konieczności potwierdzania zleceń na wyroby medyczne do refundacji w odpowiednim do miejsca zamieszkania Oddziale Wojewódzkim NFZ co znacznie ułatwi i skróci Pacjentom realizację świadczenia.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostaną wystawione na dotychczasowych zasadach będą potwierdzane i realizowane zgodnie z nimi, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. – tak więc rok 2020 będzie okresem przejściowym do funkcjonowania wyłącznie nowego systemu.

Od 1 stycznia 2020 r.:  

  • zlecenia na wyroby medyczne (z wyłączeniem wyrobów comiesięcznych) ważne są przez 12 miesięcy od dnia wypisania.
  • zlecenia na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie (w tym ich kontynuacja) mogą być wypisane maksymalnie na 12 miesięcy (przy pomocy systemów informatycznych) i maksymalnie na 6 miesięcy (w przypadku awarii systemu informatycznego).
  • zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, w tym ich kontynuacja, wystawione na więcej niż jeden miesiąc kalendarzowy mogą być realizowane częściami obejmującymi okresy nie krótsze niż 1 miesiąc i nie dłuższe niż 6 miesięcy.
  • zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, w tym ich kontynuacja, są realizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostały wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.
    (Podstawa prawna:  art.38 d ust. 1-5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 784 z późn. zm.).

Aktualnie do końca roku 2019 w wybranych jednostkach na terenie całej Polski (w tym również w województwie małopolskim) prowadzony jest pilotaż nowego systemu.

Chętni Pacjenci, którym wypisane zostały zlecenia na wyroby medyczne na nowych zasadach mogą zrealizować zaopatrzenie u świadczeniodawców, którzy przystąpili do pilotażu na terenie województwa małopolskiego. Wykaz jednostek testujących nowy system na terenie województwa małopolskiego w załączeniu.

Dodatkowe informacje na temat nowego systemu obsługi zleceń na wyroby medyczne (w tym filmy instruktażowe dla świadczeniodawców wypisujących i realizujących) dostępne są na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, w komunikacie z dnia 06.12.2019r. 

Załączniki:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. z 2019r., poz. 1555)
Wykaz świadczeniodawców uczestniczących w pilotażu nowego systemu - aktualizacja: 16.12.2019 r.

Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29-88-368, 364, 365

Wszystkie aktualności