TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Odwołanie postępowania w trybie rokowań nr 06-11-002319/LSZ/03/1/03.4640.032.02/2 poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świ

07-10-2011
Odwołanie 
postępowania w trybie rokowań nr 06-11-002319/LSZ/03/1/03.4640.032.02/2
poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie urologia – zespół chirurgii jednego dnia
 
 
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie odwołuje postępowanie w trybie rokowań nr 06-11-002319/LSZ/03/1/03.4640.032.02/2 poprzedzające zawarcie umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie urologia – zespół chirurgii jednego dnia, na obszarze województwa małopolskiego (kod terytorialny: 12), ponieważ zaproszenie do wzięcia udziału w w/w rokowaniach zostało doręczone Świadczeniodawcy po upływie terminu składania ofert.
 
Podstawę prawną odwołania w/w postępowania stanowi art. 139 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2008 Nr 164, poz. 1027 ze zm.) w związku z § 2 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie sposobu ogłaszania  o postępowaniu w sprawie zawarcia umowyo udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez  Narodowy  Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań(Dz. U. 2004 Nr 272, poz.2719) oraz zastrzeżenia zawarte w zaproszeniach z dnia 15 września 2011r. do wzięcia udziału w postępowaniu w trybie rokowań nr 06-11-002319/LSZ/03/1/03.4640.032.02/2.
 
 
Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
Wszystkie aktualności