TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Ogłoszenie postępowania w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

15-12-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, iż w dniu 15 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju  podstawowa opieka zdrowotna w zakresach:

  • świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
  • świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej,

- w tym świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej,

- w tym świadczenia położnej POZ w programie profilaktyki raka szyjki macicy,

  • świadczenia pielęgniarki szkolnej,
  • transport sanitarny w poz,

na okres od 1 stycznia 2018 r. na czas nieoznaczony.

W związku z powyższym, Dyrektor Małopolskiego OW NFZ zaprasza Państwa do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2018.

Na Portalu Świadczeniodawcy w Informatorze o postępowaniach na rok 2018 dostępna jest następująca definicja postępowania 06-18-000013/POZ/0113/6. Informujemy, że obowiązujące stawki kapitacyjne i ryczałtowe określa Zarządzenie Nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Dla umów wygasających z dniem 31.12.2017 r.

W przypadku woli kontynuowania umowy, należy złożyć w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 16 do zarządzenia nr 122/2017/DSOZ Prezesa NFZ pod warunkiem, że tut. Oddział Wojewódzki Funduszu posiada w swoim systemie informatycznym, dane zgodne ze stanem faktycznym.

Dla umów zawartych na czas nieokreślony

Stosownie do zapisów § 36 ust. 9 w/w zarządzenia podmioty, które aktualnie realizują umowy w rodzaju POZ i w związku z tym w dyspozycji Małopolskiego Oddziału Funduszu pozostają zgodne ze stanem faktycznym informacje oraz aktualne pod względem stanu prawnego i faktycznego dokumenty, składają wnioski wyłącznie w formie pisemnej według wzoru określonego w załączniku nr 15 do zarządzenia nr 122/2017/DSOZ Prezesa NFZ.

W przypadku świadczeniodawców, posiadających umowę składających odpowiednio załącznik 15 lub 16, którzy chcą zawrzeć umowę na nowy zakres świadczeń w POZ od dnia 1 stycznia 2018 r. - konieczne jest przygotowanie pełnego wniosku (wersja elektroniczna i papierowa) o zawarcie umowy zgodnie z przepisami zarządzenia Nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wyłącznie na nowy (dodatkowy) zakres

WAŻNE wyłącznie dla realizatorów transportu sanitarnego w POZ:

Prosimy o przesłanie kompletu posiadanych załączników nr 3 (kserokopii) (plik do pobrania)  – zarówno nowych, podpisanych od 1 stycznia 2018 r., jak i załączników podpisanych w ub. roku na czas nieoznaczony.

Termin składania wniosków do 20.12.2017r.

Wypełniony zgodnie ze stanem faktycznym i podpisany przez osoby upoważnione wniosek oraz dokumenty, należy złożyć w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21 – w oznakowanej kopercie zgodnie z załącznikiem nr 11 do Zarządzenia Nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. 

Wnioski składane wyłącznie w wersji papierowej proszę dodatkowo oznaczyć dopiskiem „wniosek skrócony”.

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

MOW NFZ w Krakowie

Tel. (12) 29 88 177, 188, 122, 124, 143, 267

Wszystkie aktualności