TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Pakiety onkologiczne w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) – proponowane zmiany w zarządzeniu Prezesa NFZ

14-11-2014

Pakiety onkologiczne w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) – proponowane zmiany w zarządzeniu Prezesa NFZ


Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że na stronie internetowej Centrali NFZ (www.nfz.gov.pl) został zamieszczony projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów wydanych przez Prezesa NFZ do obowiązujących aktów prawnych, w szczególności do znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1442). Proponowane zmiany dotyczą między innymi zasad rozliczania i finansowania świadczeń diagnostyki onkologicznej, wykonywanych u pacjentów z kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego, a także zasad rozliczania i finansowania świadczeń na rzecz pacjentów pierwszorazowych.

W związku z powyższym MOW NFZ zwraca się z prośbą o przesyłanie zapytań do treści projektu zarządzenia na adres e-mail:

Na podstawie Państwa zgłoszeń zostanie opracowana lista pytań i odpowiedzi w zakresach budzących wątpliwości lub niejasności.


Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ
tel. 12 29 88 274, 153, 269,169, 173

Wszystkie aktualności