TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowanie konkursowe - Rehabilitacja lecznicza

03-07-2017

W związku z ogłoszeniem postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna oraz fizjoterapia domowa zachęcamy przyszłych oferentów do szczegółowego zapoznania się z zarządzeniem nr 18/2017/DSOZ ze zm. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zwanych dalej „zarządzeniem w sprawie warunków”, które określa:

 • sposób przygotowania oferty oraz
 • sposób składania ofert.

Przygotowanie kompletnych ofert z zachowaniem należytej staranności uwzględniającej warunki określone w przywołanym wyżej zarządzeniu może wpłynąć na ograniczenie konieczności wzywania oferentów do uzupełniania braków formalnych oferty.

Informacje pomocnicze odnośnie składania ofert, których sprawdzenie przed złożeniem oferty może wpłynąć m.in. na konieczność kierowania do świadczeniodawców wezwań do usunięcia uchybień:

 1. Złożenie ofert:
 • w oddziale Funduszu w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniach o postępowaniach,
 • na właściwy obszar (do właściwego postępowania konkursowego) i na właściwy zakres świadczeń,
 • zgodnie z formatem zapytań ofertowych i towarzyszących im wzorów ankiet obowiązujących w danym postępowaniu.
 1. Złożenie na wydruku oferty i innych wymaganych dokumentach dołączanych do oferty - podpisów (paraf) przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta zgodnie ze wzorem podpisów zamieszczonym w tabeli określonej w załączniku nr 6 do powołanego wyżej zarządzenia,
 2. W przypadku, gdy oferent reprezentowany jest przez pełnomocnika - złożenie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w szczególności do złożenia oferty, udzielonego przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania oferenta wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą,
 3. Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów oraz oświadczeń wg aktualnych wzorów stanowiących załączniki do ww. zarządzenia w sprawie warunków,
 4. Podpisanie i ponumerowanie stron - podpisane i opatrzone kolejnym numerem muszą być zarówno formularz ofertowy, jak i wszystkie załączniki,
 5. Poświadczenie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,
 6. Podawanie spójnych danych: dane zawarte w formularzu ofertowym takie jak: personel, sprzęt powinny być spójne z udzieloną odpowiedzią ankietową,
 7. Złożenie kopii polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez oferenta umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oferenta za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie przedmiotu postępowania na okres obowiązywania umowy; oferent może złożyć także umowę przedwstępną lub inny dokument, w tym także oświadczenie, stwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy. W szczególności należy zwrócić uwagę na okres ważności polisy. Jeżeli w przedstawionej kopii polisy data jej obowiązywania nie zawiera się w dacie obowiązywania umowy, oferent obligatoryjnie winien złożyć oświadczenie stwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy,
 8. Podawanie aktualnych danych kontaktowych (w ofercie należy podać taki numer telefonu oferenta który umożliwi możliwie najszybszy i najskuteczniejszy kontakt z oferentem),
 9. Techniczny brak możliwości odczytu treści nośnika elektronicznego przesłanego przez oferenta jak i potwierdzenia jej zgodność z wersją papierową – najczęstsze błędy: oferta w wersji elektronicznej zapisana w niepoprawnym formacie, brak zapisanego pliku na nośniku elektronicznym, brak nośnika elektronicznego.
 10. Wyrażenie zgody na doręczanie przez komisję konkursową oświadczeń i zawiadomień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (załącznik nr 9 do cyt. zarządzenia). Wyrażenie zgody ma charakter fakultatywny i pozostaje do wyłącznej decyzji oferenta. W sytuacji wyrażenia zgody należy podać adres poczty elektronicznej, na który komisja konkursowa może doręczać zawiadomienia, co wpłynie na szybkość komuntaku pomiędzy komisja konkursową a oferentem.

Oferenci przystępujący do postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zobowiązani są spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. z 2013, poz. 1522 z zm.) – zwane dalej „rozporządzeniem koszykowym”.

Powyższe rozporządzenie wyznacza minimalny standard udzielania świadczeń w poszczególnych zakresach, których spełnienie umożliwia oferentowi uczestnictwo w postępowaniu konkursowym. W sytuacji nie spełnienia wymagań obligatoryjnych przez oferenta, Komisja konkursowa ma obowiązek odrzucić ofertę.

Natomiast Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016, poz. 1372 z zm.), definiuje fakultatywne kryteria, których spełnienie umożliwia Komisjom konkursowym przyznanie oferentom dodatkowych punktów, wpływających na uszeregowanie ofert w rankingu końcowym postępowania wg. malejącej liczby punktów oceny oferty i wybór świadczeniodawców do zawarcia umowy.

Informacje odnośnie składania ofert – kryteria wyboru ofert:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1372, ze zm.)

 • Oferent, który deklaruje spełnianie warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać w okresie związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.
 • Oferent, który zadeklarował spełnianie określonego warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać dodatkowo ponad warunki realizacji świadczeń określone
 • w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy o świadczeniach.
 • Kryterium wpisu do rejestru jest spełnione, jeżeli wpis jest ujawniony w księdze rejestrowej oferenta.
Kod zakresu Nazwa zakresu Kod komórki organizacyjnej
05.1310.208.02 fizjoterapia ambulatoryjna 1310, 1311 (dla dzieci)
05.1310.209.02 fizjoterapia domowa 2146
 • Załącznik nr 5 – REHABILITACJA LECZNICZA

Fizjoterapia ambulatoryjna

Jakość - Personel

 • mgr fizjoterapii z co najmniej 5 letnim doświadczeniem jako fizjoterapeuta, równoważnik co najmniej ½ etatu (doświadczenie – należy wskazać ze słownika)
 • specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej ½ etatu (warunek dotyczy osoby posiadająca tytuł specjalisty ponad warunki wymagane do realizacji świadczeń)
 • zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej
  Kryterium nie wskazuje na konieczność uwzględnienie specjalisty w dziedzinie rehabilitacji w ramach osób personelu z określeniem szczegółowego harmonogramu. Na oferencie spoczywa obowiązek przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego warunku. Przepisy ww. rozporządzenia pozostawiły oferentowi prawo wyboru rodzaju stosunku prawnego, na podstawie którego zabezpieczy konsultacje.

Jakość  - Sprzęt i aparatura medyczna lub pomieszczenia

 • urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości – w miejscu udzielania świadczeń (oddzielne pomieszczenie zgodnie z rozporządzeniem „koszykowym”)
 • wanny do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych – w lokalizacji
 • zestaw do kriostymulacji parami azotu – w miejscu udzielania świadczeń
 • sala gimnastyczna – odrębne pomieszczenie – w miejscu udzielania świadczeń
  Przepis warunkuje posiadanie sali gimnastycznej poza wymaganą salą kinezyterapii, bez wskazania na wyposażenie tej Sali
 • basen rehabilitacyjny – na jedną osobę korzystającą z basenu powinno przypadać co najmniej 4 m2 lustra wody w basenie, dla osób dorosłych niecka basenowa powinna być napełniona wodą na głębokość od 0,7 m do 1,35 m, a dla dzieci od 0,6 m do 0,75 m –
 • w lokalizacji, zwany dalej „basenem rehabilitacyjnym”
 • kriokomora – w lokalizacji
 • przebieralnia – odrębne pomieszczenie w miejscu udzielania świadczeń

Dostępność – harmonogram czasu pracy

Czas pracy zakładu – co najmniej 5 dni w tygodniu, co najmniej 10 godzin dziennie
Przepis należy stosować w jego literalnym brzmieniu.

Fizjoterapia domowa

Jakość - Personel

 • magister fizjoterapii - co najmniej 50 % zatrudnionych fizjoterapeutów
  Kryterium należy odnieść do czasu pracy fizjoterapeutów wskazanych do realizacji umowy
 • specjalista w dziedzinie fizjoterapii - równoważnik co najmniej ½ etatu (warunek dotyczy osoby posiadająca tytuł specjalisty ponad warunki wymagane do realizacji świadczeń)
 • technik masażysta - równoważnik co najmniej 1 etatu
 • Zapewnienie konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej
  Kryterium nie wskazuje na konieczność uwzględnienie specjalisty w dziedzinie rehabilitacji w ramach osób personelu z określeniem szczegółowego harmonogramu. Na oferencie spoczywa obowiązek przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego warunku. Przepisy ww. rozporządzenia pozostawiły oferentowi prawo wyboru rodzaju stosunku prawnego, na podstawie którego zabezpieczy konsultacje

Dostępność – harmonogram czasu pracy

Czas pracy zespołu rehabilitacji domowej - nie mniej niż 5 dni w tygodniu, co najmniej 10 godzin dziennie, w godzinach od 8:00 do 18:00 bez przerwy
Przepis należy stosować w jego literalnym brzmieniu

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział Kontraktowania Świadczeń REH i PSY
Tel. 12 29 88 166, 12 29 88 205

Wszystkie aktualności