TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowanie konkursowe w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

15-02-2017

Oferentów zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z zarządzeniem nr 12/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 13 lutego 2015 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zwanych dalej zarządzeniem w sprawie warunków, które określa:

 • sposób przygotowania oferty oraz
 • sposób składania ofert.

Przygotowanie kompletnych ofert z zachowaniem należytej staranności poprzez zastosowanie się do informacji w powołanym wyżej zarządzeniu pozwoli między innymi na ograniczenie do minimum obowiązku wzywania oferentów do uzupełniania braków formalnych oferty.

Informacje odnośnie składania ofert:

 • złożenie ofert:
 • w oddziale Funduszu w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniach o postępowaniach,
 • na właściwy obszar (do właściwego postępowania konkursowego) i na właściwy zakres świadczeń,
 • zgodnie z formatem zapytań ofertowych i towarzyszących im wzorów ankiet obowiązujących w danym postępowaniu,
 • złożenie na wydruku oferty i innych wymaganych dokumentach dołączanych do oferty - podpisów (paraf) przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta zgodnie ze wzorem podpisów zamieszczonym w tabeli określonej w załączniku nr 6 do powołanego zarządzenia,
 • w przypadku, gdy oferent reprezentowany jest przez pełnomocnika - złożenie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w szczególności do złożenia oferty, udzielonego przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania oferenta wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą,
 • złożenie wszystkich wymaganych dokumentów oraz oświadczeń wg aktualnych wzorów stanowiących załączniki do ww. zarządzenia w sprawie warunków,
 • podpisanie i ponumerowanie stron - podpisane i opatrzone kolejnym numerem muszą być zarówno formularz ofertowy, jak i wszystkie załączniki,
 • poświadczenie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,
 • podawanie spójnych danych: dane zawarte w formularzu ofertowym takie jak: personel, sprzęt powinny być spójne z udzieloną odpowiedzią ankietową,
 • w przypadku realizacji świadczeń z udziałem podwykonawców złożenie kopii zawartych umów albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z oferentem, natomiast w sytuacji realizacji świadczeń bez ich udziału złożenie oświadczenia oferenta, że będzie wykonywał umowę samodzielnie bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy,
 • złożenie kopii polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez oferenta umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oferenta za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie przedmiotu postępowania na okres obowiązywania umowy; oferent może złożyć także umowę przedwstępną lub inny dokument, w tym także oświadczenie, stwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy.
  W szczególności należy zwrócić uwagę na okres ważności polisy. Jeżeli w przedstawionej kopii polisy data jej obowiązywania nie zawiera się w dacie obowiązywania umowy, oferent obligatoryjnie winien złożyć oświadczenie stwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy,
 • podawanie aktualnych danych kontaktowych (w ofercie należy podać taki numer telefonu oferenta który umożliwi możliwie najszybszy i najskuteczniejszy kontakt z oferentem),
 • techniczną możliwości odczytu treści nośnika elektronicznego przesłanego przez oferenta jak i jej zgodność z wersją papierową - najczęściej popełniane błędy przez oferenta to: oferta w wersji elektronicznej zapisana w niepoprawnym formacie, brak zapisanego pliku na nośniku elektronicznym, brak nośnika elektronicznego,
 • wyrażenie zgody na doręczanie przez komisję konkursową oświadczeń i zawiadomień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (załącznik nr 9 do cyt. zarządzenia). Wyrażenie zgody ma charakter fakultatywny i pozostaje do wyłącznej decyzji oferenta. W sytuacji wyrażenia zgody należy podać adres poczty elektronicznej, na który komisja konkursowa może doręczać zawiadomienia, co z pewnością ułatwi komunikację pomiędzy komisja konkursową a oferentem.

Informacje odnośnie składania ofert – kryteria wyboru ofert:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1372, ze zm.)

 • Oferent, który deklaruje spełnianie warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać w okresie związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.
 • Oferent, który zadeklarował spełnianie określonego warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać dodatkowo ponad warunki realizacji świadczeń określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy o świadczeniach.
 • Kryterium wpisu do rejestru jest spełnione, jeżeli wpis jest ujawniony w księdze rejestrowej oferenta.
 • Kryterium posiadania certyfikatu systemu zarządzania, zwanego "certyfikatem", jest spełnione, jeżeli:
 1. certyfikat ma zastosowanie w przedmiocie postępowania, na który złożono ofertę;
 2. certyfikat obejmuje miejsce udzielania świadczeń wskazane w ofercie,
 3. certyfikat jest wydany przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania posiadającą akredytację udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji lub przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem porozumienia o wzajemnym uznawaniu „EA Multilateral Agreement”, i jest opatrzony symbolem akredytacji jednostki akredytującej;
 4. certyfikat jest wydany w zakresie systemów zarządzania: ISO 9001, ISO/TEC 27001, ISO 17025 lub 15189 - zgodnie z ich przyporządkowaniem do poszczególnych zakresów świadczeń wynikającym z załączników do rozporządzenia;
 5. akredytacja, o której mowa w pkt 4, obejmuje certyfikację systemów zarządzania wymienionych w pkt 5, oraz jest wydana w zakresie usług medycznych (branża "Zdrowie i opieka społeczna" zgodnie z kodem 38 EA, w przypadku: ISO 9001, TSO 14001, PN-N 18001 lub OHSAS 18001).
 • Tabela nr 1 – ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
 1. Przedmiot postępowania: Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy lub zakład opiekuńczo-leczniczy

Kryterium: II Dostępność

Kategoria: 1. Dostępność do świadczeń

Oceniany warunek:

1.1. Udział świadczeniobiorców żywionych dojelitowo lub pozajelitowo z oceną 0 punktów w skali Barthel w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie – co najmniej 10%.

1.2. Udział świadczeniobiorców z oceną 0-15 punków w skali Barthel, przyjętych do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego lub do zakładu opiekuńczo-leczniczego w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym – co najmniej 15%.

1.3. Udział świadczeniobiorców z oceną 0 punktów w skali Barthel w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie – co najmniej 20%.

1.4. Udział świadczeniobiorców z oceną 5-15 punktów w skali Barthel w ogólnej liczbie świadczeniobiorców przebywających w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie – co najmniej 30%.

W powyższych kryteriach należy brać pod uwagę ocenę świadczeniobiorcy wg skali Barthel ze skierowania do zakładu opiekuńczego oraz liczbę pacjentów z podaną w poszczególnych kryteriach oceną w skali Barthel (a nie liczbę osobodni), w odniesieniu do ogólnej liczby pacjentów zakładu (kopie potwierdzonej za zgodność z oryginałem części dokumentacji medycznej),

 • wyrażenie „12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie”- w przypadku gdy ogłoszenie postępowania nastąpiło w dniu 7 lutego 2017 r., wówczas należy brać pod uwagę okres od 1 grudnia 2015 r. do 30 listopada 2016 r.

Istotą kryteriów jest przede wszystkim zapewnienie opieki tym świadczeniobiorcom, którzy ze względu na stan kliniczny powinni być przyjmowani w pierwszej kolejności. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w kryteriach medycznych, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r., Nr 200, poz. 1661). Biorąc jednocześnie pod uwagę konieczność parametryzacji kryteriów oraz ich obiektywność, ocena dokonana przez świadczeniodawcę kierującego jest jedyną z możliwych, z uwagi na zmieniający się w czasie stan kliniczny świadczeniobiorcy.

 • Kryterium: III Kompleksowość

Kategoria: 1. Kompleksowość

Oceniany warunek:

1.1. Zapewnienie hospitalizacji we właściwym przedmiotowo oddziale szpitalnym, w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań oraz innych wskazań wymagających leczenia szpitalnego.

Do spełnienia ww. warunku konieczne jest posiadanie umowy współpracy ze świadczeniodawcą, który realizuje na podstawie umowy z NFZ świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz udziela ich na terenie obszaru, którego dotyczy postępowanie w przedmiocie ZOL/ZPO (kopia umowy, potwierdzonej za zgodność z oryginałem).

Przedmiotowe kryterium premiuje zapewnienie hospitalizacji we właściwym przedmiotowo oddziale szpitalnym, tj. adekwatnie do potrzeb zdrowotnych osób przebywających w danym zakładzie. Jest rzeczą oczywistą, że nie ma możliwości zapewnienia w ten sposób hospitalizacji we wszystkich profilach działalności szpitalnej, jednakże podpisanie umowy ze szpitalem posiadającym podstawowe oddziały szpitalne zmniejsza ryzyko nie zapewnienia hospitalizacji przez najbliższy szpital w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy.

 • Tabela nr 1 – ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

5. Przedmiot postępowania: Zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych wentylowanych mechanicznie

Kryterium: I Jakość

Kategoria: 1. Personel

Oceniany warunek:

1.2. Co najmniej 75% pielęgniarek z ukończoną specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub z kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub specjalistycznym w zakresie pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie.

Powyższe kryterium należy oceniać przez łączny wymiar czasu pracy, a nie liczbę pielęgniarek.

 • Tabela nr 1 – ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

5. Przedmiot postępowania: Zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych wentylowanych mechanicznie

6. Przedmiot postępowania: Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie

Kryterium: III Dostępność

Kategoria: 1. Dostępność do świadczeń

Oceniany warunek:

1.1. Udział świadczeniobiorców wentylowanych nieinwazyjnie powyżej 8 godzin w ogólnej liczbie świadczeniobiorców wentylowanych nieinwazyjnie – co najmniej 50%.

W powyższym kryterium należy brać pod uwagę parametry określone na skierowaniu (kopie potwierdzonej za zgodność z oryginałem części dokumentacji medycznej),

 • Tabela nr 1 – ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

5. Przedmiot postępowania: Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie

Kryterium: I Jakość

Kategoria: 1. Personel

Oceniany warunek:

1.1. Co najmniej jeden wielodyscyplinarny zespół w składzie:

 1. lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii – w wymiarze co najmniej 1 etatu;
 2. lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc – w wymiarze co najmniej ¼ etatu;
 3. lekarz specjalista w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej;
 4. lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii;

W ww. kryterium nie został określony wymiar czasu pracy lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej oraz lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii. W związku z powyższym, przyznanie punktów może nastąpić, o ile ww. specjaliści zostali wykazani w ofercie, bez względu na wymiar czasu pracy.

 • Tabela nr 1 – ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

7. Przedmiot postępowania: Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Kryterium: I. Jakość

Kategoria: 1. Personel

Oceniany warunek:

1.4. Co najmniej 50% pielęgniarek udziela świadczeń w wymiarze równoważnika 1 etatu.

W omawianym kryterium premiowana jest realizacja przez co najmniej 50% pielęgniarek świadczeń w pełnym wymiarze czasu pracy.

Kryterium: II. Dostępność

Kategoria: 1. Dostępność do świadczeń

Oceniany warunek:

1.1. Zapewnienie udzielania świadczeń przez 7 dni w tygodniu dla świadczeniobiorców z ocena 0 -15 punktów w skali Barthel, objętych opieką przez co najmniej 90 dni, w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie.

Należy przyjąć jego literalne brzmienie, tzn. kryterium to jest spełnione, jeżeli wszyscy świadczeniobiorcy z oceną 0-15 punktów w skali Barthel, objęci opieką przez co najmniej 90 dni w okresie 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, otrzymywali świadczenia przez 7 dni w tygodniu (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem części dokumentacji medycznej),

 • wyrażenie „12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie”- w przypadku gdy ogłoszenie postępowania nastąpiło w dniu 7 lutego 2017 r., wówczas należy brać pod uwagę okres od 1 grudnia 2015 r. do 30 listopada 2016 r.

Powyższe kryterium zostało wprowadzone w celu premiowania świadczeniodawców, którzy ze względu na stan zdrowia i znaczna niesamodzielność świadczeniobiorców ze skalą Barthel 0-15 pkt. realizowali wizyty domowe w każdy dzień tygodnia.

1.2. Zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń świadczeniobiorcom w okresach pomiędzy hospitalizacjami i po ich zakończeniu, w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie.

Należy przyjąć, że ww. kryterium jest spełnione, jeżeli dotyczy wszystkich świadczeniobiorców objętych świadczeniami pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w okresach pomiędzy wszystkimi hospitalizacjami oraz po ich zakończeniu, z wyłączeniem zgonu lub objęcia świadczeniobiorcy inną formą opieki w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 • wyrażenie „12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie”- w przypadku gdy ogłoszenie postępowania nastąpiło w dniu 7 lutego 2017 r., wówczas należy brać pod uwagę okres od 1 grudnia 2015 r. do 30 listopada 2016 r.

1.3. „Udział świadczeniobiorców z oceną 0 punktów w skali Barthel w ogólnej liczbie świadczeniobiorców objętych opieką w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 10%

1.4. „Udział świadczeniobiorców z oceną 5-15 punktów w skali Barthel w ogólnej liczbie świadczeniobiorców objętych opieką w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie - co najmniej 20%.

W powyższych kryteriach należy brać pod uwagę osoby objęte pielęgniarską opieką długoterminową domową, które na załączonej do skierowania przez świadczeniodawcę kierującego karcie oceny uzyskały odpowiednio 0 punktów w skali Barthel lub 5-15 punktów w skali Barthel, w stosunku do wszystkich osób objętych tą formą opieki przez danego świadczeniodawcę (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem części dokumentacji medycznej),

 • wyrażenie „12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie”- w przypadku gdy ogłoszenie postępowania nastąpiło w dniu 7 lutego 2017 r., wówczas należy brać pod uwagę okres od 1 grudnia 2015 r. do 30 listopada 2016 r.

Kryterium: III. Ciągłość

Kategoria: 1. Ciągłość

Oceniany warunek:

1.1. „Ustalone zasady współpracy i koordynacji działań z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie zapewnienia świadczeniobiorcom ciągłości opieki bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji”

Oferent spełnia ww. kryterium, jeżeli zawarł co najmniej jedną umowę o współpracę ze świadczeniodawcą, który realizuje na podstawie umowy z NFZ świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz udziela ich na terenie obszaru, którego dotyczy postępowanie w przedmiocie pielęgniarska opieka długoterminowa domowa (kopia umowy, potwierdzonej za zgodność z oryginałem).

Jednocześnie należy wyjaśnić, że kryterium premiujące posiadanie ustalonych zasad współpracy i koordynacji działań z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie zapewnienia świadczeniobiorcom ciągłości opieki po zakończeniu hospitalizacji, określone dla ww. przedmiotu postępowań, ma na celu osiągnięcie prawidłowego efektu leczniczego oraz zachowanie ciągłości przebiegu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Zasada współpracy podmiotów leczniczych dla dobra pacjenta wywodzi się z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.). Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, w regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa się w szczególności warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Sformalizowane zasady zapewnienia tej ciągłości konkretyzują obowiązki stron w tym zakresie, co zmniejsza ryzyko niezapewnienia opieki osobom, które jej potrzebują.

 • Tabela nr 2 – ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE - CZĘŚĆ WSPÓLNA

I. Jakość - wyniki kontroli i inne nieprawidłowości

Należy tutaj wskazać na przepis § 8 rozporządzenia kryterialnego zgodnie, z którym kryterium „jakość – wyniki kontroli” jest spełnione, jeżeli nieprawidłowość dotyczy umowy realizowanej w dniu złożenia oferty w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie, oraz została stwierdzona w postępowaniu kontrolnym zakończonym wystąpieniem pokontrolnym lub w trakcie monitorowania, o którym mowa w art. 107 ust. 5 pkt 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.). Przedmiotowe kryterium obejmuje wszystkie kontrole (a nie jedynie ostatnią), dotyczące umowy realizowanej w dniu złożenia oferty w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie.

 • IV. Ciągłość
 1. W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie.
 2. W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie nieprzerwanie od 5 lat.
 3. W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie nieprzerwanie od 10 lat.

Powyższe kryteria premiują tych oferentów, którzy według stanu na dzień złożenia oferty realizują na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie. Dodatkowe punkty otrzyma oferent, który na dzień złożenia oferty realizuje taką umowę nieprzerwanie od 5 albo 10 lat.

Przepis należy stosować w jego literalnym brzmieniu.  

 • IV. Inne
 1. Współpraca z Agencją – realizacja umowy, o której mowa w art. 31l.c ust. 4 ustawy świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania.

Przedmiotowe kryterium jest spełnione, jeżeli oferent zawarł umowę z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie przekazywania danych niezbędnych do określenia taryfy świadczeń w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w określonym zakresie świadczeń - dotyczy to zarówno umów aktualnie realizowanych, jak i już zakończonych ze względu na określenie taryfy świadczeń (kopia umowy, potwierdzonej za zgodność z oryginałem).

Informacje odnośnie składania ofert - dokumenty dołączane do ofert:

 • Oferent, który zadeklarował spełnianie określonego warunku, jest obowiązany go udokumentować.

Potwierdzenie spełnienia poszczególnych kryteriów jest możliwe w szczególności na podstawie zgromadzonej przez świadczeniodawcę dokumentacji w tym dokumentacji medycznej.

Bardzo uprzejmie prosimy o dołączanie do ofert poniższych dokumentów:

 • dokumentów potwierdzających posiadane przez personel kwalifikacje (wskazanie specjalizacji, stopnia specjalizacji, daty uzyskania specjalizacji lub daty jej rozpoczęcia w przypadku odbywania szkolenia specjalizacyjnego, kursu kwalifikacyjnego czy kursu specjalistycznego);
 • dokumentów potwierdzających posiadane przez personel doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, umowa o pracę, zaświadczenie pracodawcy, etc.)
 • dokumentów potwierdzających, że sprzęt podany w formularzu ofertowym jest w pełni funkcjonalny i sprawny – (np. paszport techniczny, ostatni przegląd serwisowy, etc.),

Komisja Konkursowa

(12) 29 88 135, 162, 171, 267

 

Wszystkie aktualności