Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Przypomnienie o zasadach realizacji transportu sanitarnego

09-10-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przypomina, co następuje:

  1. W ramach świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej:
  • w warunkach ambulatoryjnych transport sanitarny dla świadczeniobiorcy odbywa się na zasadach ogólnych określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1793 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146). Świadczeniodawca, w przypadkach określonych w ustawie oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ww. ustawy, zapewnia transport sanitarny w ramach kwoty zobowiązania określonej w umowie, z wyjątkiem świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, jeżeli nie zawarli oni odrębnej umowy. Transport sanitarny powinien być zabezpieczony w taki sposób, aby istniał natychmiastowy dostęp do zespołu transportowego dla pacjentów wymagających pilnego przewiezienia do innego podmiotu leczniczego.
    Jednocześnie przypominamy, że zespoły ratownictwa medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1868 z późn. zm.) są jednostkami systemu PRM podejmującymi medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Od powyższej zasady nie ma wyjątków i zespoły te nie mogą być dysponowane do pacjentów, którzy nie znajdują się w stanie nagłym.
  • w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta – w przypadku stanu nagłego odpowiednio lekarz lub pielęgniarka zapewniają opiekę świadczeniobiorcy do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego lub przekazania świadczeniobiorcy pod opiekę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub Izby Przyjęć (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Dz. U. z 2017 r. poz. 1300).
  • Przypominamy również, że zgodnie z zapisami ww. ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym jako stan nagłego zagrożenia zdrowotnego rozumie się stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział Kontraktowania Świadczeń POZ, PRO i OPD
tel. 0-12 29 88 122, 124, 143, 177, 267

Wszystkie aktualności