Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

REHABILITACJA LECZNICZA – interpretacja przepisów dotyczących skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne

29-01-2016

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ przekazuje informacje Centrali Funduszu o stosowaniu przepisów obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 1522) w sprawie elementów niezbędnych skierowania na zabiegi realizowane w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej.

Niezbędne elementy skierowania na zabiegi, realizowane w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej, określone zostały zapisami L.p. 1b, pkt 7 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 1522) oraz § 9 ust. 2 Zarządzenia nr 80/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza z późn. zm. Wymogi powyższe stanowią m.in. o zamieszczeniu na skierowaniu pieczęci nagłówkowej z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;

Jednocześnie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069) oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015r. poz. 636 z późn. zm.), regulują zasady tworzenia i posługiwania się elektroniczną dokumentacją medyczną.

W związku z powyższym, należy przyjąć, że nadruk na skierowaniu, zawierający oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie oraz umożliwiający jego identyfikację w publicznym systemie ochrony zdrowia (numer umowy), spełnia wyżej wskazany wymóg  posiadania pieczęci nagłówkowej.

Dlatego też zastąpienie  pieczątki nagłówkowej nadrukiem, nie może stanowić przyczyny odmowy rejestracji skierowania bądź realizacji zleconych świadczeń gwarantowanych.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ

Dział Kontraktowania Świadczeń Rehabilitacji,

Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień

Tel. 12 29 88 209

Wszystkie aktualności