Infolinia

 • 12 29 88 404
 • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Rehabilitacja lecznicza – konkurs ofert 2017

31-03-2017

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
(Dz. U. z 2016r. poz. 1372 ze zm.) w kwestii kryterium odnoszące się do formy prowadzonej dokumentacji medycznej:

 1. prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej w rozumieniu przepisów ustawy o prawach pacjenta w postaci elektronicznej, przy czym w przypadku wystawiania recept i skierowań co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku;
 2. prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w rozumieniu przepisów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, zgodnie z art. 11 ust. 1 tej ustawy, z wyłączeniem recept i skierowań, które są wystawiane co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku.

Dla pierwszego sposób prowadzenia dokumentacji medycznej zastosowanie znajdują przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania (Dz. U z 2015 r. poz. 2069). Zgodnie z treścią § 80 ww. rozporządzenia dokumentacja może być prowadzona w postaci elektronicznej, pod warunkiem prowadzenia jej w systemie teleinformatycznym zapewniającym.

 1. zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą;
 2. integralność treści dokumentacji i metadanych polegającą na zabezpieczeniu przed wprowadzaniem zmian, z wyjątkiem zmian wprowadzanych w ramach ustalonych i udokumentowanych procedur;
 3. stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych;
 4. identyfikację osoby dokonującej wpisu oraz osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i dokumentowanie dokonywanych przez te osoby zmian w dokumentacji i metadanych;
 5. przyporządkowanie cech informacyjnych dla odpowiednich rodzajów dokumentacji, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3;
 6. udostępnienie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo części dokumentacji będącej formą dokumentacji określonej w rozporządzeniu, w formacie, w którym jest ona przetwarzana (XML albo PDF);
 7. eksport całości danych w formacie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1535 ze zm.);
 8. funkcjonalność wydruku dokumentacji.

Do drugiego sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz wydanego na podstawie art. 13 tej ustawy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 463).

Prowadzenie ww. dokumentacji medycznej spełnia wymogi ustawowe, natomiast zaistniałe opóźnienia we wprowadzeniu usług w Projekcie P1 blokują jedynie możliwość udostępnienia dokumentacji medycznej za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej. Kryteria oceny ofert w postępowaniu odnoszą się do prowadzenia dokumentacji medycznej, a nie jej udostępniania w centralnym systemie teleinformatycznym.

Wszystkie aktualności